Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Paterns 10 ani odimm sus

 

 

Ai nevoie de finanțare?

Programul este destinat lucrătorilor
migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi
ai acestora care doresc să investească
în lansarea sau/şi dezvoltarea unei
afaceri proprii.

pare logo


Înscrie-te acum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai o idee de afacere?

Programul Național de Abilitare Economică
a Tinerilor este pentru tine! pnaet logo

Aplică acum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai nevoie de instruire?

Programul ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii" 
este pentru tine!
gea logo


Aplică acum

Paterns 10 ani odimm jos
Russian (CIS)English (United Kingdom)
Comunicate de presă
Miercuri, 20 Septembrie 2017 15:36

ODIMM studiază experiența Cehiei în domeniul antreprenorial

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Victor Tocan
 o editedÎn perioada 18-21 septembrie o delegație din cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii întreprinde o vizită de documentare în orașul Praga, Republica Cehă. Timp de 4 zile specialiștii ODIMM și ai Incubatoarelor de Afaceri studiază experiența Cehiei în domeniul dezvoltării și promovării întreprinderilor mici și mijlocii, a programelor de suport pentru antreprenori. Misiunea de informare este realizată în cadrul proiectului european „Susținerea IMM-urilor și creșterea capacității de export. Programul Aid for Trade – Republica Moldova”.
 
Ludmila Duca, Director economic ODIMM, a menționat că deplasarea în Praga este o inițiativă binevenită pentru preluarea experienței în domeniul dezvoltării sectorului IMM-urilor. “În Republica Cehă susținerea IMM-urilor este preponderent din partea statului, alocându-se fonduri considerabile pentru promovarea, dezvoltarea, sporirea competitivității acestora și orientarea spre export. Circa 2/3 din sursele de finanțare destinate pentru suportul sectorului, provin din bugetul de stat, fiind suplinite din surse alternative. Un rol important joacă fondurile europene, direcționate spre susținerea inovațiilor, tehnologiilor noi, instrumentelor alternative de finanțare a întreprinderilor private. Cehia implementează programe de sprijin antreprenorial: pentru tineri (start-up-uri), femei, afaceri de familie etc. Sunt susținute pe scară largă întreprinderile debutante. Experiența Cehiei în dezvoltarea antreprenoriatului poate fi preluată și implementată cu succes în R. Moldova”.
 
Daniela Dascaliuc, șef Direcție finanțarea IMM-urilor, a remarcat faptul că guvernul ceh acordă sprijin masiv sectorului antreprenorial. “Este îmbucurător faptul ca în R. Moldova se implementează programe similar cu cele din Cehia. În același timp, practica cehă se caracterizează prin focusarea pe grupuri țintă: femei tinere, mame cu copii, femei 50+; domenii strict delimitate: inginerie mecanică, energie termică, servicii de marketing, consulting, etc. În vederea promovării și dezvoltării antreprenoriatului ceh un loc aparte le revin activităților de instruire, incubare, de mentenanță precum și a schimbului de experiență cu alte țări. Aceste practice sunt binevenite și pentru antreprenoriatul autohton. Doar prin muncă asiduă, instruire, acumulare de experiență și preluare de bune practice depinde succesul IMM-urilor din țara noastră”. o edited 2
 
Dionisie Camerzan, coordonator al Fondului de Garantare a Creditelor din cadrul ODIMM, susține că experiența Cehiei este sugestivă pentru Republica Moldova. “Fondul de garantare din Cehia, care activează ca instituție financiară bancară, a atins alt nivel de dezvoltare, garanțiile financiare devenind produse secundare pentru creditele oferite de fondul menționat. Schema individuală de garantare din Cehia se aseamănă mult cu cea implementată de ODIMM, atât la etapa de emitere, cât și la cea de executare. Următorul pas pentru dezvoltarea Fondului de Garantare a Creditelor, gestionat de ODIMM, ar fi implementarea schemei de garantare prin portofoliu,utilizat cu succes de către Fondul ceh. Este oportună o colaborare mai intensă cu băncile comerciale, care sunt partenerii importanți în susținerea IMM-urilor”.
 
 o edited 3Artur Nebunu, manager al Incubatorului de Afaceri din Cahul a reiterat că partenerii din Cehia au implementat o strategie de dezvoltare la nivel național foarte efectivă privind stimularea dezvoltării antreprenoriatului în regiuni. “Incubatoarele de afaceri din Cehia sunt private și există o concurență serioasă între companiile incubate. Această practică este oportună și pe viitor în R. Moldova pot apărea asemenea incubatoare”.
 
Programul Aid for Trade - Republica Moldova este finanțat de către Guvernul Republicii Cehe și implementat prin intermediul Asociației Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Meșteșugarilor din Cehia. ODIMM beneficiază de suport în consolidarea capacităților în procesul de implementare a principiilor de suport a sectorului IMM și a îmbunătățirii caparităților de export a acestora.
 o editedВ период с 18 по 21 сентября делегация Организации по развитию сектора малых и средних предприятий принимает участие в документальном визите в Прагу, Чешская Республика. В течение 4 дней специалисты ODIMM и бизнес-инкубаторов изучают чешский опыт разработки и продвижения малых и средних предприятий, программ поддержки предпринимательства. Информационная миссия осуществляется в рамках европейского проекта «Поддержка МСП и увеличение их экспортных возможностей. Программа содействия торговле - Республика Молдова».
 
Людмила Дука, экономический директор ODIMM, сообщила, что поездка в Прагу является долгожданной инициативой для получения опыта развития МСП. «В Чешской Республике поддержка МСП осуществляется преимущественно со стороны государства, при этом значительные средства выделяются на продвижение, развитие, повышение их конкурентоспособности и экспортной ориентации. Около 2/3 финансирования поддержки сектора поступают из государственного бюджета, которые заменяют альтернативные источники. Важную роль играют европейские фонды, направленные на поддержку инноваций, новых технологий, альтернативных инструментов финансирования для частных предприятий. Чешская Республика реализует программы поддержки предпринимательства: для молодых людей (стартапов), женщин, семейных предприятий и т. д. Поддерживаются в широком масштабе начинающие предприниматели. Чешский опыт развития предпринимательства может быть успешно принят и реализован в Молдове».
 
Даниэла Даскалюк, руководитель Управления по финансированию МСП, отметила, что чешское правительство оказывает значительную поддержку сектору предпринимательства. «Отрадно, что в Республике Молдова реализуются программы, подобные тем, которые существуют в Чешской Республике. В то же время чешская практика характеризуется сосредоточением внимания на целевых группах: молодые женщины, матери с детьми, женщины 50+; строго определенные области: машиностроение, тепловая энергия, маркетинговые услуги, консультации и т. д. В целях продвижения и развития чешского предпринимательства особое место занимают обучение, инкубация, поддержка и обмен опытом с другими странами. Эти практики также применимы для отечественного малого и среднего бизнеса. Только через тяжелую работу, обучение, накопление опыта и передовые методы зависит успех МСП в нашей стране». o edited 2
 
Дионисие Камерзан, координатор Фонда гарантирования кредитов ODIMM, утверждает, что опыт Чешской Республики может быть плодотворно применен в Республике Молдова. «Чешский гарантийный фонд, который действует как банковское финансовое учреждение, достиг совершенно другого уровня развития. При этом финансовые гарантии становятся вторичными продуктами для кредитов, предоставленных фондом. Индивидуальная схема гарантий в Чешской Республике очень похожа на ту, которая была реализована ODIMM, как на этапе запуска, так и в режиме исполнения. Следующим шагом для развития Фонда гарантирования кредитов, управляемого ODIMM, будет реализация схемы гарантирования через портфолио, успешно используемой Чешским фондом. Уместно более интенсивное сотрудничество с коммерческими банками, которые являются важными партнерами в поддержке МСП».
 
 o edited 3Артур Небуну, менеджер бизнес-инкубатора «Кахул», подтвердил, что чешские партнеры внедрили очень эффективную национальную стратегию развития, стимулирующую развитие предпринимательства в регионах. «Бизнес-инкубаторы в Чешской Республике являются частными, и существует серьезная конкуренция между инкубируемыми компаниями. Эта практика приемлема, и в будущем такие инкубаторы могут появиться и в Молдове».
 
Программа Aid for Trade - Republica Moldova финансируется правительством Чешской Республики и осуществляется при содействии Ассоциации малых и средних предприятий и ремесел Чехии. Чешская сторона оказывает поддержку ODIMM в наращивании потенциала и реализации принципов поддержки МСП и улутщения их эхпортных возможностей.
Joi, 14 Septembrie 2017 14:39

Gest de caritate pentru copii bolnavi de cancer

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Administrator

Carit4Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a donat joi, 14 septembrie, pachete cu produse alimentare, de igienă și un ajutor financiar copiilor internaţi în Secția Hematologie pentru Copii din cadrul Institutului Oncologic din Chișinău.

 

Cadourile pentru cei 18 copii internați în spital au fost colectate de la 22 de agenţi economici, în cadrul unei campanii de caritate, iniţiată de ODIMM şi au inclus miere de albini, migdale, prune uscate, biscuiți, struguri, plăcinte, șervețele umede, jucării și bani care vor fi utilizaţi pentru procurarea medicamentelor.

Coletele şi banii au fost înmânate de Iulia Iabanji, Director General ODIMM, în prezenţa părinților copiilor, personalului medical din cadrul Institutului Oncologic. De carit2asemenea, la această acțiune caritabilă s-au aliat și trei animatori deghizați în clovni și mascote, care au readus zâmbetul și speranța pe chipurile copiilor spitalizați care luptă pentru a doua șansă la viață.

“Prin această Campanie, dorim să dăm un impuls și altor agenți economici cu posibilități financiare mai mari pentru a ne urma exemplu de a fi receptivi și generoși față de copiii bolnavi, cazurile sociale, familiile vulnerabile etc. Prin gesturi mici putem face lumea mai bună și readuce setea de viață pentru cei mai triști ca noi. Acest exercițiu caritabil este și un model de responsabilitate socială corporativă pe care ODIMM îl promovează în mediul antreprenorial din Republica Moldova”, a subliniat Iulia Iabanji.

Carit4

Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) в четверг, 14 сентября, пожертвовала наборы продовольственных и гигиенических товаров, а также оказала финансовую помощью детям, поступившим в секцию детской гематологии Онкологического института в Кишинёве.

Подарки для 18 детей, поступивших в больницу, были собраны у 22 хозяйствующих субъектов в ходе благотворительной кампании, инициированной ODIMM, и включали в себя мёд, миндаль, сушёные сливы, печенье, виноград, плацинды, влажные салфетки, игрушки и деньги, которые будут использоваться для покупки лекарств.

Посылки и деньги были переданы Юлией Ябанжи, генеральным директором ODIMM, в присутствии родителей госпитализированных детей, медицинскому персоналу Онкологического института. Кроме того, три аниматора, одетые в костюмы клоунов и героев детских сказок, присоединились к этой благотворительной деятельности, которая вернула улыбку и надежду на лица малышей, которые борются за второй шанс на жизнь.

«Через эту кампанию мы хотим дать импульс другим предпринимателям, обладающим большими финансовыми возможностями, последовать нашему примеру, бытьcarit2 восприимчивым и щедрым к больным детям, социальным проблемам, уязвимым семьям и т.д. Через небольшие жесты мы можем сделать мир лучше и вернуть жажду жизни для тех, кому живётся хуже, чем нам. Это благотворительное мероприятие также является моделью корпоративной социальной ответственности, которую ODIMM продвигает в предпринимательской среде Молдовы», - подчеркнула Юлия Ябанжи.

20170818 102024 edited27 de femei din sudul Republicii Moldova care vor să-și lanseze o afacere proprie participă la cursuri de instruire în domeniul afacerilor. Școlarizarea și ghidarea viitoarelor antreprenoare în lumea businessului este realizată în cadrul Programului guvernamental „Femei în Afaceri”, gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). La cursurile organizate în orașul Cimișlia participă femei din raionul Cimișlia, Cantemir, Basarabeasca și Cahul.
 
În cadrul primului modul de instruire, viitoarele femei de afaceri vor fi instruite și ghidate timp de 6 zile de experți competenți  privind pașii necesari de lansare și dezvoltare a unei afaceri. Participantele vor dezvolta modele de afaceri viabile, vor elabora business planuri și vor simula procese reale de dezvoltare a afacerii. Acestea vor mai primi informații utile privind modalitățile de negociere cu instituțiile financiare pentru accesare de finanțări și investiții.
 
„Este primul grup de instruire din acest Program. Ne bucură faptul că femeile sunt active, dau dovadă de deschidere și sunt motivate pentru a explora domeniul afacerilor. Majoritatea viitoarelor antreprenoare au studii superioare și intenționează să-și deschidă propriile afaceri în primul an, după finalizarea instruirii. Afacerile planificate vizează domeniile de producere, prestări servicii, agricultură, agroturism și meșteșugărit”, susține Eugenia Sîli, managerul Programului - pilot „Femei în Afaceri”.
 
Pentru participare la prima etapă a acestui Program au fost selectate peste 300 de femei din întreaga țară. Jumătate dintre acestea sunt din regiunea de centru a Republicii Moldova, inclusiv mun. Chișinău. Circa 21% din femei care vor beneficia de instruire sunt din partea de nord a țării și 14% din sud. Totodată, 3 la sută din numărul total al femeilor, care au întrunit condițiile de eligibilitate pentru această etapă a Programului, locuiesc în raioanele din stânga Nistrului și din UTA Găgăuzia.
 
Etapa a doua a Programului - pilot „Femei în afaceri” presupune componenta de granturi mici pentru femei. După 20170818 103942 editedfinalizarea programului de instruire, ODIMM va lansa 3 apeluri de proiecte pentru a selecta cel puțin 100 de proiecte eligibile pentru finanțare. La această etapă pot participa femeile care gestionează o afacere cel mult 2 ani. Valoarea maximă a grantului constituie 165 mii lei, dintre care 110 mii lei vor fi direcționați pentru efectuarea investiției propriu-zise, iar 55 mii lei sunt destinați pentru dezvoltarea afacerii: cercetare, consultanță și instruire.
 
Pentru realizarea etapei a III a acestui Program vor fi selectate companii, gestionate de femei active pe piață mai mult de 2 ani, care își propun investiții majore pentru extinderea pieței de desfacere și promovarea exporturilor. Suma maximă a grantului va fi de circa 1,6 milioane lei. Cea mai mare parte a acestei sume vor fi oferiți pentru echipament, utilaj, lucrări de modernizare și extindere. Totodată, vor fi alocate resurse financiare pentru suport consultativ direcționat spre maximizarea impactului investițiilor.
 
20170818 114253 editedÎn toamna anului 2016, Guvernul Republicii Moldova a lansat Programul-pilot ”Femei în Afaceri”, gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). Perioada de implementare a acestui Program este de 3 ani, din bugetul statului vor fi alocate 51,5 milioane lei. Această inițiativă guvernamentală are ca obiectiv promovarea abilității economice și sociale din zonele rurale prin reducerea inegalității de gen, prin creșterea și dezvoltarea afacerilor, schimbarea percepției inovaționale, sporirea accesului la resurse, servicii și tehnologii moderne. Programul este destinat femeilor care planifică să-și inițieze sau extindă afacerile, în special în zonele rurale și va acorda suportul pentru femeile antreprenoare a 3 etape de dezvoltare a afacerii.
20170818 102024 edited27 женщин с юга Республики Молдова, которые хотят начать собственный бизнес, принимают участие в курсах обучения основам предпринимательской деятельности, которые осуществляются в рамках правительственной программы «Женщины в бизнесе». Проект внедряет Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM). В курсах, организованных в Чимишлии, участвуют женщины из районов Чимишлия, Кантемир, Басарабяска и Кахул.
 
В рамках первого учебного модуля будущих деловых женщин компетентные специалисты в течение шести дней обучают шагам, необходимым для запуска и развития бизнеса. Участницы будут разрабатывать жизнеспособные бизнес-модели, учиться составлять бизнес-планы и моделировать реальные бизнес-процессы. Они также получат полезную информацию о том, как вести переговоры с финансовыми учреждениями о доступе к финансам и инвестициям.
 
«Это первая обучаемая группа в рамках программы. Мы рады, что женщины активны, открыты и мотивированы для изучения бизнеса. Большинство будущих предпринимателей имеют высшее образование и намерены открыть свой собственный бизнес в первый же год после завершения обучения. Планируемые предприятия ориентированы на сферы производства, предоставления услуг, сельское хозяйство, агротуризм и ремёсла», - рассказала Еуджения Сыли, менеджер пилотной программы« Женщины в бизнесе ».
 
Для участия в первом этапе этой программы было отобрано более 300 женщин из разных районов страны. Больше половины из них живёт в центральном регионе Республики Молдова, в том числе в Кишинёве. Около 21% женщин, которые получат поддержку, из северной части Молдовы и 14% с юга. Ещё 3 % от общего числа женщин, которые подали заявки на участие в проекте, проживают в районах на левом берегу Днестра и в АТО Гагаузия.
 
Второй этап пилотной программы «Женщины в бизнесе» включает в себя компонент малых грантов для женщин. 20170818 103942 editedПо завершению учебной программы ODIMM запустит 3 конкурса проектов с тем, чтобы отобрать не менее 100 жизнеспособных заявок, имеющих шансы на финансирование. В этом этапе могут участвовать женщины, которые управляют бизнесом не более 2 лет. Максимальная сумма гранта составит 165 тыс. леев, из которых 110 тыс. леев будут направлены на осуществление фактических инвестиций, а 55 тыс. предназначены для развития бизнеса: исследований, консультаций и обучения.
 
Для реализации III этапа этой программы будут отобраны компании, управляемые женщинами и действующие на рынке более двух лет, которые имеют реальные возможности для расширения рынков сбыта и продвижения своей продукции на экспорт. Максимальная сумма гранта составит около 1,6 млн леев. Большая часть этой суммы будет предоставлена для приобретения оборудования, работ по модернизации и расширению. Кроме того будут выделены финансовые ресурсы на консультационную поддержку, направленную на максимизацию влияния инвестиций.
 
20170818 114253 editedОсенью 2016 года правительство Республики Молдова запустило пилотную Программу «Женщины в бизнесе», которую администрирует Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM). Срок реализации этой Программы составляет 3 года, из государственного бюджета на её осуществление выделено 51,5 млн. леев. Эта правительственная инициатива направлена на содействие развитию экономического и социального потенциала в сельских районах за счёт снижения гендерного неравенства,  роста и развития бизнеса, изменения инновационных представлений, расширения доступа к современным ресурсам, услугам и технологиям. Программа предназначена для женщин, которые планируют начать или расширить свой бизнес, особенно в сельских районах, и оказывает трёхступенчатую поддержку женщинам-предпринимателям.
Pagina 1 din 13

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE