Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Paterns 10 ani odimm sus

 

 

Ai nevoie de finanțare?

Programul este destinat lucrătorilor
migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi
ai acestora care doresc să investească
în lansarea sau/şi dezvoltarea unei
afaceri proprii.

pare logo


Înscrie-te acum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai o idee de afacere?

Programul Național de Abilitare Economică
a Tinerilor este pentru tine! pnaet logo

Aplică acum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai nevoie de instruire?

Programul ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii" 
este pentru tine!
gea logo


Aplică acum

Paterns 10 ani odimm jos
Russian (CIS)English (United Kingdom)
Miercuri, 20 Septembrie 2017 15:36 Publicat in rubrica Comunicate de presă
 o editedÎn perioada 18-21 septembrie o delegație din cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii întreprinde o vizită de documentare în orașul Praga, Republica Cehă. Timp de 4 zile specialiștii ODIMM și ai Incubatoarelor de Afaceri studiază experiența Cehiei în domeniul dezvoltării și promovării întreprinderilor mici și mijlocii, a programelor de suport pentru antreprenori. Misiunea de informare este realizată în cadrul proiectului european „Susținerea IMM-urilor și creșterea capacității de export. Programul Aid for Trade – Republica Moldova”.
 
Ludmila Duca, Director economic ODIMM, a menționat că deplasarea în Praga este o inițiativă binevenită pentru preluarea experienței în domeniul dezvoltării sectorului IMM-urilor. “În Republica Cehă susținerea IMM-urilor este preponderent din partea statului, alocându-se fonduri considerabile pentru promovarea, dezvoltarea, sporirea competitivității acestora și orientarea spre export. Circa 2/3 din sursele de finanțare destinate pentru suportul sectorului, provin din bugetul de stat, fiind suplinite din surse alternative. Un rol important joacă fondurile europene, direcționate spre susținerea inovațiilor, tehnologiilor noi, instrumentelor alternative de finanțare a întreprinderilor private. Cehia implementează programe de sprijin antreprenorial: pentru tineri (start-up-uri), femei, afaceri de familie etc. Sunt susținute pe scară largă întreprinderile debutante. Experiența Cehiei în dezvoltarea antreprenoriatului poate fi preluată și implementată cu succes în R. Moldova”.
 
Daniela Dascaliuc, șef Direcție finanțarea IMM-urilor, a remarcat faptul că guvernul ceh acordă sprijin masiv sectorului antreprenorial. “Este îmbucurător faptul ca în R. Moldova se implementează programe similar cu cele din Cehia. În același timp, practica cehă se caracterizează prin focusarea pe grupuri țintă: femei tinere, mame cu copii, femei 50+; domenii strict delimitate: inginerie mecanică, energie termică, servicii de marketing, consulting, etc. În vederea promovării și dezvoltării antreprenoriatului ceh un loc aparte le revin activităților de instruire, incubare, de mentenanță precum și a schimbului de experiență cu alte țări. Aceste practice sunt binevenite și pentru antreprenoriatul autohton. Doar prin muncă asiduă, instruire, acumulare de experiență și preluare de bune practice depinde succesul IMM-urilor din țara noastră”. o edited 2
 
Dionisie Camerzan, coordonator al Fondului de Garantare a Creditelor din cadrul ODIMM, susține că experiența Cehiei este sugestivă pentru Republica Moldova. “Fondul de garantare din Cehia, care activează ca instituție financiară bancară, a atins alt nivel de dezvoltare, garanțiile financiare devenind produse secundare pentru creditele oferite de fondul menționat. Schema individuală de garantare din Cehia se aseamănă mult cu cea implementată de ODIMM, atât la etapa de emitere, cât și la cea de executare. Următorul pas pentru dezvoltarea Fondului de Garantare a Creditelor, gestionat de ODIMM, ar fi implementarea schemei de garantare prin portofoliu,utilizat cu succes de către Fondul ceh. Este oportună o colaborare mai intensă cu băncile comerciale, care sunt partenerii importanți în susținerea IMM-urilor”.
 
 o edited 3Artur Nebunu, manager al Incubatorului de Afaceri din Cahul a reiterat că partenerii din Cehia au implementat o strategie de dezvoltare la nivel național foarte efectivă privind stimularea dezvoltării antreprenoriatului în regiuni. “Incubatoarele de afaceri din Cehia sunt private și există o concurență serioasă între companiile incubate. Această practică este oportună și pe viitor în R. Moldova pot apărea asemenea incubatoare”.
 
Programul Aid for Trade - Republica Moldova este finanțat de către Guvernul Republicii Cehe și implementat prin intermediul Asociației Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Meșteșugarilor din Cehia. ODIMM beneficiază de suport în consolidarea capacităților în procesul de implementare a principiilor de suport a sectorului IMM și a îmbunătățirii caparităților de export a acestora.
Miercuri, 20 Septembrie 2017 15:31 Publicat in rubrica Comunicate de presă
 o editedВ период с 18 по 21 сентября делегация Организации по развитию сектора малых и средних предприятий принимает участие в документальном визите в Прагу, Чешская Республика. В течение 4 дней специалисты ODIMM и бизнес-инкубаторов изучают чешский опыт разработки и продвижения малых и средних предприятий, программ поддержки предпринимательства. Информационная миссия осуществляется в рамках европейского проекта «Поддержка МСП и увеличение их экспортных возможностей. Программа содействия торговле - Республика Молдова».
 
Людмила Дука, экономический директор ODIMM, сообщила, что поездка в Прагу является долгожданной инициативой для получения опыта развития МСП. «В Чешской Республике поддержка МСП осуществляется преимущественно со стороны государства, при этом значительные средства выделяются на продвижение, развитие, повышение их конкурентоспособности и экспортной ориентации. Около 2/3 финансирования поддержки сектора поступают из государственного бюджета, которые заменяют альтернативные источники. Важную роль играют европейские фонды, направленные на поддержку инноваций, новых технологий, альтернативных инструментов финансирования для частных предприятий. Чешская Республика реализует программы поддержки предпринимательства: для молодых людей (стартапов), женщин, семейных предприятий и т. д. Поддерживаются в широком масштабе начинающие предприниматели. Чешский опыт развития предпринимательства может быть успешно принят и реализован в Молдове».
 
Даниэла Даскалюк, руководитель Управления по финансированию МСП, отметила, что чешское правительство оказывает значительную поддержку сектору предпринимательства. «Отрадно, что в Республике Молдова реализуются программы, подобные тем, которые существуют в Чешской Республике. В то же время чешская практика характеризуется сосредоточением внимания на целевых группах: молодые женщины, матери с детьми, женщины 50+; строго определенные области: машиностроение, тепловая энергия, маркетинговые услуги, консультации и т. д. В целях продвижения и развития чешского предпринимательства особое место занимают обучение, инкубация, поддержка и обмен опытом с другими странами. Эти практики также применимы для отечественного малого и среднего бизнеса. Только через тяжелую работу, обучение, накопление опыта и передовые методы зависит успех МСП в нашей стране». o edited 2
 
Дионисие Камерзан, координатор Фонда гарантирования кредитов ODIMM, утверждает, что опыт Чешской Республики может быть плодотворно применен в Республике Молдова. «Чешский гарантийный фонд, который действует как банковское финансовое учреждение, достиг совершенно другого уровня развития. При этом финансовые гарантии становятся вторичными продуктами для кредитов, предоставленных фондом. Индивидуальная схема гарантий в Чешской Республике очень похожа на ту, которая была реализована ODIMM, как на этапе запуска, так и в режиме исполнения. Следующим шагом для развития Фонда гарантирования кредитов, управляемого ODIMM, будет реализация схемы гарантирования через портфолио, успешно используемой Чешским фондом. Уместно более интенсивное сотрудничество с коммерческими банками, которые являются важными партнерами в поддержке МСП».
 
 o edited 3Артур Небуну, менеджер бизнес-инкубатора «Кахул», подтвердил, что чешские партнеры внедрили очень эффективную национальную стратегию развития, стимулирующую развитие предпринимательства в регионах. «Бизнес-инкубаторы в Чешской Республике являются частными, и существует серьезная конкуренция между инкубируемыми компаниями. Эта практика приемлема, и в будущем такие инкубаторы могут появиться и в Молдове».
 
Программа Aid for Trade - Republica Moldova финансируется правительством Чешской Республики и осуществляется при содействии Ассоциации малых и средних предприятий и ремесел Чехии. Чешская сторона оказывает поддержку ODIMM в наращивании потенциала и реализации принципов поддержки МСП и улутщения их эхпортных возможностей.
Miercuri, 23 August 2017 10:04 Publicat in rubrica Anunţuri
finance-economics-work-male-discussion-laptop 1418-79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilități:
∙ Acordă suport informaţional în identificarea surselor variate de finanțare.
∙ Identifică şi efectuează analiza nevoilor/dificultăţilor reprezentanţilor sectorului IMM şi propune soluţii.
∙ Îndrumă, acordă consiliere și sprijin IMM-urilor în consolidarea capacităților antreprenoriale individuale și de perspectivă.
∙ Acordă suport în efectuarea diagnozei economico – financiare a IMM cu potenţial ridicat de dezvoltare şi le promovează.
∙ Propune strategii pe termen lung pentru dezvoltarea afacerilor.
∙ Identifică, conlucrează şi acordă consultanţă IMM orientate spre export.
∙ Contribuie la planificarea şi elaborarea procedurilor de consultanţă.
∙ Contribuie la implementarea programelor de suport în afaceri pentru IMM-uri.
 
Abilități:
∙ de planificare şi de management;
∙ de analiză și diagnoză a activității IMM;
∙ de utlizare a metodelor economice și financiare de analiză;
∙ de identificare a problemelor prin utilizarea diverselor metode;
∙ de rezolvare eficientă a obiectivelor şi de adaptare la schimbări;  
∙ de luare a deciziilor şi de asumare a responsabilităţilor;
∙ capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în acelaş timp.
 
Cerințe:
∙  Studii superioare în managementul afacerilor, finanţe sau economie.
∙  Experiență de minim 5 ani în consultanță economică sau în administrarea afacerilor. 
∙  Experiență demonstrată în elaborarea studiilor de fezabilitate și a analizelor economice.
∙  Cunoştinţe temeinice în domeniul legislaţiei privind activitatea de antreprenoriat.
∙  Capacitatea de a identifica şi propune soluţii la problemele apărute în cadrul procesului de consultanţă.
∙  Cunoștințe avansate operare PC şi aplicaţii.
∙  Cunoștințe de limbă rusă şi engleză (avansat).
 
Candidaţii ce corespund profilului solicitat sunt rugați să expedieze CV şi scrisoarea de intenţie la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza până la data de 8 septembrie.
Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu.
Marţi, 22 August 2017 07:40 Publicat in rubrica Comunicate de presă
20170818 102024 edited27 de femei din sudul Republicii Moldova care vor să-și lanseze o afacere proprie participă la cursuri de instruire în domeniul afacerilor. Școlarizarea și ghidarea viitoarelor antreprenoare în lumea businessului este realizată în cadrul Programului guvernamental „Femei în Afaceri”, gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). La cursurile organizate în orașul Cimișlia participă femei din raionul Cimișlia, Cantemir, Basarabeasca și Cahul.
 
În cadrul primului modul de instruire, viitoarele femei de afaceri vor fi instruite și ghidate timp de 6 zile de experți competenți  privind pașii necesari de lansare și dezvoltare a unei afaceri. Participantele vor dezvolta modele de afaceri viabile, vor elabora business planuri și vor simula procese reale de dezvoltare a afacerii. Acestea vor mai primi informații utile privind modalitățile de negociere cu instituțiile financiare pentru accesare de finanțări și investiții.
 
„Este primul grup de instruire din acest Program. Ne bucură faptul că femeile sunt active, dau dovadă de deschidere și sunt motivate pentru a explora domeniul afacerilor. Majoritatea viitoarelor antreprenoare au studii superioare și intenționează să-și deschidă propriile afaceri în primul an, după finalizarea instruirii. Afacerile planificate vizează domeniile de producere, prestări servicii, agricultură, agroturism și meșteșugărit”, susține Eugenia Sîli, managerul Programului - pilot „Femei în Afaceri”.
 
Pentru participare la prima etapă a acestui Program au fost selectate peste 300 de femei din întreaga țară. Jumătate dintre acestea sunt din regiunea de centru a Republicii Moldova, inclusiv mun. Chișinău. Circa 21% din femei care vor beneficia de instruire sunt din partea de nord a țării și 14% din sud. Totodată, 3 la sută din numărul total al femeilor, care au întrunit condițiile de eligibilitate pentru această etapă a Programului, locuiesc în raioanele din stânga Nistrului și din UTA Găgăuzia.
 
Etapa a doua a Programului - pilot „Femei în afaceri” presupune componenta de granturi mici pentru femei. După 20170818 103942 editedfinalizarea programului de instruire, ODIMM va lansa 3 apeluri de proiecte pentru a selecta cel puțin 100 de proiecte eligibile pentru finanțare. La această etapă pot participa femeile care gestionează o afacere cel mult 2 ani. Valoarea maximă a grantului constituie 165 mii lei, dintre care 110 mii lei vor fi direcționați pentru efectuarea investiției propriu-zise, iar 55 mii lei sunt destinați pentru dezvoltarea afacerii: cercetare, consultanță și instruire.
 
Pentru realizarea etapei a III a acestui Program vor fi selectate companii, gestionate de femei active pe piață mai mult de 2 ani, care își propun investiții majore pentru extinderea pieței de desfacere și promovarea exporturilor. Suma maximă a grantului va fi de circa 1,6 milioane lei. Cea mai mare parte a acestei sume vor fi oferiți pentru echipament, utilaj, lucrări de modernizare și extindere. Totodată, vor fi alocate resurse financiare pentru suport consultativ direcționat spre maximizarea impactului investițiilor.
 
20170818 114253 editedÎn toamna anului 2016, Guvernul Republicii Moldova a lansat Programul-pilot ”Femei în Afaceri”, gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). Perioada de implementare a acestui Program este de 3 ani, din bugetul statului vor fi alocate 51,5 milioane lei. Această inițiativă guvernamentală are ca obiectiv promovarea abilității economice și sociale din zonele rurale prin reducerea inegalității de gen, prin creșterea și dezvoltarea afacerilor, schimbarea percepției inovaționale, sporirea accesului la resurse, servicii și tehnologii moderne. Programul este destinat femeilor care planifică să-și inițieze sau extindă afacerile, în special în zonele rurale și va acorda suportul pentru femeile antreprenoare a 3 etape de dezvoltare a afacerii.
Marţi, 22 August 2017 07:35 Publicat in rubrica Comunicate de presă
20170818 102024 edited27 женщин с юга Республики Молдова, которые хотят начать собственный бизнес, принимают участие в курсах обучения основам предпринимательской деятельности, которые осуществляются в рамках правительственной программы «Женщины в бизнесе». Проект внедряет Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM). В курсах, организованных в Чимишлии, участвуют женщины из районов Чимишлия, Кантемир, Басарабяска и Кахул.
 
В рамках первого учебного модуля будущих деловых женщин компетентные специалисты в течение шести дней обучают шагам, необходимым для запуска и развития бизнеса. Участницы будут разрабатывать жизнеспособные бизнес-модели, учиться составлять бизнес-планы и моделировать реальные бизнес-процессы. Они также получат полезную информацию о том, как вести переговоры с финансовыми учреждениями о доступе к финансам и инвестициям.
 
«Это первая обучаемая группа в рамках программы. Мы рады, что женщины активны, открыты и мотивированы для изучения бизнеса. Большинство будущих предпринимателей имеют высшее образование и намерены открыть свой собственный бизнес в первый же год после завершения обучения. Планируемые предприятия ориентированы на сферы производства, предоставления услуг, сельское хозяйство, агротуризм и ремёсла», - рассказала Еуджения Сыли, менеджер пилотной программы« Женщины в бизнесе ».
 
Для участия в первом этапе этой программы было отобрано более 300 женщин из разных районов страны. Больше половины из них живёт в центральном регионе Республики Молдова, в том числе в Кишинёве. Около 21% женщин, которые получат поддержку, из северной части Молдовы и 14% с юга. Ещё 3 % от общего числа женщин, которые подали заявки на участие в проекте, проживают в районах на левом берегу Днестра и в АТО Гагаузия.
 
Второй этап пилотной программы «Женщины в бизнесе» включает в себя компонент малых грантов для женщин. 20170818 103942 editedПо завершению учебной программы ODIMM запустит 3 конкурса проектов с тем, чтобы отобрать не менее 100 жизнеспособных заявок, имеющих шансы на финансирование. В этом этапе могут участвовать женщины, которые управляют бизнесом не более 2 лет. Максимальная сумма гранта составит 165 тыс. леев, из которых 110 тыс. леев будут направлены на осуществление фактических инвестиций, а 55 тыс. предназначены для развития бизнеса: исследований, консультаций и обучения.
 
Для реализации III этапа этой программы будут отобраны компании, управляемые женщинами и действующие на рынке более двух лет, которые имеют реальные возможности для расширения рынков сбыта и продвижения своей продукции на экспорт. Максимальная сумма гранта составит около 1,6 млн леев. Большая часть этой суммы будет предоставлена для приобретения оборудования, работ по модернизации и расширению. Кроме того будут выделены финансовые ресурсы на консультационную поддержку, направленную на максимизацию влияния инвестиций.
 
20170818 114253 editedОсенью 2016 года правительство Республики Молдова запустило пилотную Программу «Женщины в бизнесе», которую администрирует Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM). Срок реализации этой Программы составляет 3 года, из государственного бюджета на её осуществление выделено 51,5 млн. леев. Эта правительственная инициатива направлена на содействие развитию экономического и социального потенциала в сельских районах за счёт снижения гендерного неравенства,  роста и развития бизнеса, изменения инновационных представлений, расширения доступа к современным ресурсам, услугам и технологиям. Программа предназначена для женщин, которые планируют начать или расширить свой бизнес, особенно в сельских районах, и оказывает трёхступенчатую поддержку женщинам-предпринимателям.
Vineri, 18 August 2017 15:58 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 1025 editedMoldovenii din afara țării sunt îndemnați  să deschidă afaceri și să investească în Republica Moldova. În cadrul Zilelor Diasporei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)  a prezentat Programe Economice și oportunități de promovare a revenirii și reintegrării durabile a migranților. 
 
Reprezentanții diasporei au fost informați cum pot lansa o afacere în Moldova din banii câștigați în străinătate sau primiți din remitențe și care sunt pașii de urmat pentru a accesa o finanțare nerambursabilă.
 
La sesiunea de informare, Directorul general ODIMM, Iulia Iabanji a trecut în revistă reglementările cadrului de politici guvernamentale privind activitatea antreprenorială din țară. Potrivit dnei Iabanji, politicile de stat ale Republicii Moldova au ca scop crearea unui mediu prielnic și atractiv pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, iar tinerii antreprenori sau cei care au deja o afacere pot beneficia de variate instrumente de suport precum: granturi, credite preferențiale, subvenții, consultări și instruiri gratuite. 
 
În context, au fost prezentate Programele ODIMM de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii: Programul de atragere a remitențelor în economie PARE 1+1, Fondul de Garantare a Creditelor, Programul-Pilot “Femei în Afaceri”, Serviciu de consultanță în afaceri etc.
 
Directorul ODIMM Iulia Iabanji a reiterat faptul că autoritățile își propun de a aduce moldovenii  din afara țării mai aproape de locurile natale, iar prin experiența acumulată peste hotare ar putea contribui cu plus valoare la economia națională. "ODIMM oferă programe de instruire, consultanţă şi finanţare a afacerii. Ne referim, în special, la Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie PARE 1+1, care a fost lansat la finele anului 2010. Migranţii reveniţi acasă au idei de afaceri, dorinţă şi resurse financiare, însă nu întotdeauna ştiu cum să pornească o afacere. Prin intermediul Programului PARE 1+1 cetăţenii noştri pot beneficia de consultanţă şi instruire pe parcursul a două săptămâni şi au posibilitatea de a accesa un grant în valoare de până la 250.000 lei, plafon care a fost recent majorat. Ulterior, pe o perioadă postfinanțare de 2 ani, ODIMM consiliază și susține acești beneficiari pentru a dezvolta și extinde afacerile", a menționat  Iulia Iabanji.
 
Pentru a convinge reprezentanții diasporei de eficiența programelor de suport antreprenorial, au fost prezentate 2 istorii de succes ale unor beneficiari de programe ODIMM.  DSC 1075 edited
 
Omul de afaceri Alexandru Cernouțan, beneficiar PARE și a Fondului de Garantare a Creditelor  și-a deschis o afacere în domeniul producerii paleților din lemn. Cu economiile din străinătate și banii de la PARE  1+1, antreprenorul a cumpărat utilaje noi. Între timp, a reușit să se extindă peste hotare, ajungând să exporte în România și Cehia.  Celor care vor să își deschidă o afacere acasă, Alexandru Cernouțan le-a sugerat să  studieze foarte bine domeniul în care vor să activeze, să fie perseverenți, răbdători și cu siguranță vor reuși.
 
Un alt antreprenor de succes, Alexandrina Bârsan este fiica unui migrant. Aceasta gestionează o afacere în domeniul producerii ambalajelor și suporturilor din carton. Alexandrina a încurajat persoanele din diaspora să depășească temerile și să deschidă afaceri pentru a fi propriul lor șef. 
 
ODIMM dezvoltă și implementează programe și proiecte menite să susțină ideile tuturor antreprenorilor ce doresc să dezvolte propria afacere. ODIMM este o instituție publică , creată de Guvernului Republicii Moldova în 2007 și activează în coordonarea Ministerului Economiei și Infrastructurii.
Vineri, 18 August 2017 07:34 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 0773 editedOrganizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a  lansat astăzi, 17 august, un nou Incubator de Afaceri la Cahul. Acesta este al unsprezecelea incubator de afaceri din ţară, care va crea peste 60 de locuri de muncă. Lucrările de reparație și amenajare a edificiului au fost suportate de către Uniunea Europeană și Consiliul raional Cahul.
 
Incubatorul din Cahul  găzduiește inițial 11 companii orientate preponderent spre servicii și producție, ulterior urmând să fie completate până la 24 de locuri. De asemenea de serviciile incubatorului vor beneficia 7 rezidenți virtuali.
 
O bună parte dintre companiile incubate la Cahul sunt specializate în prestări de servicii și producție (alimentație publică, contabilitate, servicii de masaj terapeutic, intermedieri, producere de încălțăminte, geamuri și uși din PVC). Totodată, printre rezidenții incubatorului se află și o persoană cu dizabilități, Denis Luchița. ODIMM l-a susținut  și încurajat pe tânărul antreprenor să își deschidă un serviciu de fotocopiere, făcându-i cadou o imprimantă multifuncțională.
 
Scopul Incubatorului de Afaceri din Cahul este de a oferi susținere antreprenorilor începători din regiune. Companiile incubate pentru o perioadă de 3 ani vor beneficia de un preţ mai mic pentru chiria spaţiilor de producere și a birourilor, consultanță și instruire antreprenorială gratuită, dar şi de sprijin în dezvoltarea parteneriatelor de afaceri.
 
În cadrul ceremoniei de deschidere,  vicepremierul Octavian Calmîc, ministru al Economiei şi Infrastructurii, a accentuat că Incubatoarele de Afaceri contribuie la dezvoltarea economiei și combaterea șomajului din regiune, servesc drept un imbold pentru dezvoltarea mediului de afaceri, iar Ministerul Economiei și Infrastructurii va continua implementarea unor proiecte similare și în alte regiuni ale țării.
 
“Dezvoltarea Incubatoarelor de afaceri este un instrument foarte bun de încurajare a afacerilor în R. Moldova, dar şi o metodă de educare a spiritului antreprenorial în societate.  Mizăm ca Incubatorul de Afaceri să devină o carte de vizită pentru Cahul  în încurajarea tinerilor antreprenori de a deschide mai multe platforme de producere, de a dezvolta clustere și de a incuba antreprenori de succes pentru întreaga țară”, a subliniat Octavian Calmîc.DSC 11111
 
Prezent la eveniment, Pirkka Tapiola, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat că deschiderea Incubatorului de Afaceri din Cahul reprezintă un suport important pentru dezvoltarea IMM-urilor din Moldova. Potrivit oficialului european, proiectul Incubatoarelor de Afaceri s-a dovedit a fi unul reușit pentru Republica Moldova, deoarece a înlesnit lansarea mai multor afaceri, apariția de noi servicii și produse pe piața autohtonă. “IMM-urile sunt piatra de temelie a democrației societății voastre. Prin intermediul spiritului antreprenorial puteți crea Europa la voi acasă. Am toată admirația pentru ODIMM care vine pentru a planta semințele de roadă în țară”, a subliniat ambasadorul european.
 
Directorul general al ODIMM, Iulia Iabanji, a specificat că instituția de la Cahul  va oferi oportunități reale pentru oamenii care au idei de afaceri, pentru a le putea implementa în realitate.
 
“Incubatorul de Afaceri din Cahul este a doua instituție de acest gen, lansată în anul curent cu sprijinul Uniunii Europene și al unsprezecelea incubator din țară. Acest incubator va avea rolul de catalizator al dezvoltării economiei locale, fiind instituţia care va acorda consultanţă şi suport în afaceri, nu doar pentru companiile – rezidente sau a rezidenților virtuali, dar și pentru toţi agenţii economici din teritoriu. Proiectul de realizare a Incubatorului de Afaceri de la Cahul se estimează la 8,5 milioane de lei, iar circa 850 mii de lei este contribuția Consiliului raional”, a accentuat directorul ODIMM.
 
Președintele raionului Cahul Ion Groza  a reiterat că Incubatorul de Afaceri constituie un pas important în dezvoltarea economică a orașului și a raionului Cahul. "Crearea unui asemenea incubator de afaceri va juca un rol primordial pentru viaţa economică a oraşului şi a raionului Cahul. Aici sunt condiţii deosebit de bune pentru a desfăşura o afacere", a conchis Ion Groza, preşedintele raionului Călăraşi.
 
DSC 3333Până în prezent în Republica Moldova au fost deschise 10 incubatoare de afaceri - Ștefan-Vodă, Dubăsari, Leova, Ceadâr-Lunga, Rezina, Nisporeni, Sângerei, Soroca Cimișlia și Călărași. Cele 10 Incubatoare de Afaceri incubează 166 de companii, care generează cumulativ 626 locuri de muncă, dintre care cota femeilor angajate constituie 42 la sută, iar a locurilor de muncă pentru tineri este de 35 la sută. Din numărul total de companii, 75 sunt start-upuri, 101 sunt gestionate de tineri și 74 de companii sunt administrate de femei. Cifra de afaceri totală a rezidenților din cadrul Incubatoarelor de Afaceri este de peste 94 milioane lei, raportată la situația din 31 decembrie 2016.
Vineri, 18 August 2017 07:25 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 0773 editedОрганизация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM), открыла 17 августа новый бизнес-инкубатор в Кахуле. Это одиннадцатый бизнес-инкубатор в стране, в котором будет создано 60 новых рабочих мест. Ремонтные и отделочные работы здания инкубатора были выполнены при поддержке Европейского Союза и Кахульского райсовета.
 
В инкубаторе разместились 11 компаний, изначально ориентированных в основном на услуги и производство. В дальнейшем их число достигнет 24. Также услугами инкубатора будут пользоваться семь виртуальных резидентов.
 
Значительная часть компаний, инкубируемых в Кахуле, специализируется на предоставлении услуг и производстве (общественное питание, бухгалтерский учет, массаж, посредничество, производство обуви, окон и дверей из ПВХ). Есть среди резидентов и человек с ограниченными возможностями, Денис Лукица. ODIMM  поддержала и поощрила молодого предпринимателя открыть услугу фотокопирования, подарив ему многофункциональный принтер.
 
Целью Кахульского бизнес-инкубатора является предоставление поддержки начинающим предпринимателям в регионе. Компании – резиденты инкубатора в течение трёх лет будут арендовать офисные и производственные помещения по расценкам значительно ниже рыночных, а также будет получать бесплатные консультации и обучение по ведению предпринимательской деятельности, помощь в развитии делового партнёрства, знакомиться с передовым опытом других инкубаторов.
 
На церемонии открытия заместитель премьер-министра, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык подчеркнул, что бизнес-инкубаторы способствуют развитию экономики и борьбе с безработицей в регионе, служат стимулом для развития бизнеса. Поэтому Министерство экономики и инфраструктуры будет продолжать осуществлять аналогичные проекты и в других регионах.
 
«Развитие бизнес-инкубаторов является не только очень хорошим инструментом для развития бизнеса в Молдове, но и методом воспитания духа предпринимательства в обществе. Мы надеемся, что бизнес-инкубатор станет визитной карточкой Кахула в деле поощрения молодых предпринимателей, с тем, чтобы они открывали больше производственных площадок, в деле развития кластеров и инкубирования успешных деловых людей по всей стране», - сказал Октавиан Калмык.DSC 11111
 
Принимавший участие в мероприятии глава делегации ЕС в Молдове Пиркка Тапиола отметил, что открытие бизнес-инкубатора в Кахуле является важной вехой для развития малого и среднего бизнеса в Молдове. По его словам, проект бизнес-инкубаторов оказался успешным для Молдовы, поскольку это облегчило запуск новых продуктов и услуг на внутреннем рынке. «МСП являются краеугольным камнем демократии общества. Дух предпринимательства поможет вам построить Европу в вашем доме. Хочу выразить своё восхищение ODIMM, которая приходит и сажает семена, из которых вырастают успешные плоды по всей стране», - сказал посол Европейского Союза.
 
Генеральный директор ODIMM Юлия Ябанжи сообщила, что бизнес-инкубатор в Кахуле предоставит реальные возможности для людей, которые имеют бизнес-идеи, для воплощения их в реальность.
 
«Инкубатор в Кахуле является вторым подобным учреждением, запущенным в этом году при поддержке Европейского Союза и одиннадцатым инкубатором в стране. Он будет выступать в качестве катализатора для местного экономического развития; учреждение будет консультировать и поддерживать весь региональный бизнес, а не только компании- резиденты, физические или виртуальные. Проект создания в Кахуле бизнес-инкубатора обошёлся в 8,5 млн. леев, из них около 850 000 леев - это вклад районного Совета», - уточнила директор ODIMM.
 
Председатель района Кахул Ион Гроза подтвердил, что бизнес-инкубатор является важным шагом в экономическом развитии города и всего Кахульского района. «Создание бизнес-инкубатора будет играть особую роль в экономической жизни города и района. Здесь созданы очень хорошие условия для ведения бизнеса», - сказал Ион Гроза.
 
DSC 3333До настоящего времени через десять бизнес-инкубаторов, открытых ODIMM, прошли 289 резидентов, которые создали около 950 рабочих мест. В настоящее время 10 бизнес-инкубаторов инкубируют 166 компаний, сгенерировавших в общей сложности 626 рабочих мест, среди которых доля работающих женщин составляет 42%, а молодёжи 35%. Из всех компаний 75 являются стартапами, 101 управляется молодыми людьми, во главе 74 компаний стоят женщины. Общий оборот резидентов бизнес-инкубаторов по данным на 31 декабря 2016 года составил около 94 млн. леев.
Miercuri, 16 August 2017 10:14 Publicat in rubrica Comunicate de presă
1 editedOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) anunță că pe data de 17 august 2017 va fi lansat cel de-al unsprezecelea Incubator de Afaceri, în raionul Cahul. Instituția are capacitatea de a găzdui 25 de companii, care vor genera peste 60 locuri de muncă. Lucrările de reparație și amenajarea spațiului sunt suportate de către Uniunea Europeană și Consiliul raional Cahul.
 
Incubatorul va acorda sprijin logistic, consultativ, de instruire și financiar nu doar companiilor și startup-urilor incubate, dar și altor agenți economici din raionul Cahul și zona de sud a Republicii Moldova. De asemenea, vor beneficia de serviciile incubatorului 7 rezidenți virtuali.
 
Instituția de la Cahul va avea un format similar celorlalte 10 Incubatoare de Afaceri, deschise în ultimii 8 ani în raioanele:Soroca, Ştefan Vodă, Leova, Rezina, Sângerei, Dubăsari, Ceadâr-Lunga, Cimișlia, Nisporeni și Călărași.
 
La deschiderea Incubatorului de Afaceri vor participa vicepremierul Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, Pirkka Tapiola, șeful Delegației UE în Republica Moldova, reprezentanți ai Autorităților Publice Centrale și Locale, manageri ai Incubatoarelor de Afaceri din alte regiuni ale țării etc.
 
Directorul general al ODIMM, Iulia Iabanji, susține că incubatorul din Cahul va oferi tinerilor antreprenori mai multe avantaje, eliminând o parte din barierele pe care le întâmpină, de obicei, la etapa de inițiere a afacerii.
 
„Companiile incubate pentru o perioadă de 3 ani vor beneficia de un preţ mai mic pentru chirie a spaţiilor de producere și a birourilor, consultanță și instruire antreprenorială gratuită, transfer de bune practice și sprijin în dezvoltarea parteneriatelor de afaceri”.
 
În anul 2017 a fost deschis în luna iunie Incubatorul de Afaceri în orașul Călărași.
 
Până în prezent, în cadrul celor zece Incubatoare de afaceri, deschise de ODIMM, au activat 289 de rezidenți care au creat circa 950 de locuri de muncă. La ora actuală, cele 10 Incubatoare de Afaceri (IA) incubează 166 de companii, care generează cumulativ 626 locuri de muncă, dintre care cota femeilor angajate constituie 42 la sută, iar a locurilor de muncă pentru tineri este de 35 la sută. Din numărul total de companii, 75 sunt startup-uri, 101 sunt gestionate de tineri și 74 de companii sunt administrate de femei. Cifra de afaceri totală a rezidenților din cadrul Incubatoarelor de Afaceri este de circa 94 milioane lei, raportată la situația din 31 decembrie 2016.
Miercuri, 16 August 2017 10:07 Publicat in rubrica Comunicate de presă
1 editedОрганизация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) сообщает, что 17 августа 2017 в Кахуле  будет открыт одиннадцатый в Молдове бизнес-инкубатор. В нём разместятся 25 компаний, которые создадут 60 рабочих мест. Ремонтные работы и благоустройство помещения выполнены при поддержке Европейского Союза и районного Совета Кахул.
 
Инкубатор будет предоставлять материально-техническую, консультационную, логистическую поддержку; обучение и финансирование не только инкубируемым компаниям и стартапам, но и другим предприятиям в Кахуле и на юге Молдовы. Кроме этого, услугами инкубатора будут пользоваться семь виртуальных резидентов. 
 
Учреждение в Кахуле будет иметь формат, аналогичный другим 10 бизнес-инкубаторам, открытым за последние восемь лет в районах Сорока, Штефан-Водэ, Леова, Резина, Флорешть, Дубэсарь, Чадыр-Лунга, Чимишлия, Ниспорень и Кэлэрашь.
 
В открытии бизнес-инкубатора примут участие заместитель премьер-министра, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык; глава делегации ЕС в Молдове Пиркка Тапиола; представители государственных органов центрального и местного управления; руководители бизнес-инкубаторов из других регионов и т.д.
 
Генеральный директор ODIMM Юлия Ябанжи сообщила, что инкубатор предоставит молодым предпринимателям в Кахуле ряд преимуществ, устраняя при этом некоторые из барьеров, с которыми начинающие бизнесмены сталкиваются, как правило, на стадии инициирования бизнеса.
 
«Компания – резидент инкубатора в течение трёх лет будет арендовать офисные и производственные помещения по расценкам значительно ниже рыночных. Будет получать бесплатные консультации и обучение по ведению предпринимательской деятельности, помощь в развитии делового партнёрства, знакомиться с лучшими накопленными практиками».
 
В июне 2017 года был открыт бизнес-инкубатор в городе Кэлэраш.
 
До настоящего времени через десять бизнес-инкубаторов, открытых ODIMM, прошли 289 резидентов, которые создали около 950 рабочих мест. В настоящее время 10 бизнес-инкубаторов инкубируют 166 компаний, сгенерировавших в общей сложности 626 рабочих мест, среди которых доля работающих женщин составляет 42%, а молодёжи 35%. Из всех компаний 75 являются стартапами, 101 управляется молодыми людьми, во главе 74 компаний стоят женщины. Общий оборот резидентов бизнес-инкубаторов по данным на 31 декабря 2016 года составил около 94 млн. леев.
Pagina 1 din 7

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE