Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
Miercuri, 17 Ianuarie 2018 19:22

Dialog benefic între ODIMM și Băncile partenere

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Victor Tocan
DSC 1587Astăzi, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), în contextul realizării politicii statului privind facilitarea accesului IMM-lor la resurse financiare, a desfășurat o ședință comună cu Băncile partenere, în cadrul căreia a fost trecută în revistă rezultatele comune obținute în procesul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii în anul 2017. 
 
A fost evidențiat faptul că, în rezultatul îmbunătățirii proceselor de garantare, în anul 2017 s-a înregistrat o creștere a portofoliului de garanții financiare pentru IMM-uri de 76,12%, care a făcut posibil atragerea resurselor financiare în economie în valoare de 231 mil. lei.DSC 1600
 
Totodată, a fost pusă în discuție politica Fondului de Garantare a Creditelor ODIMM pentru anul 2018, care este orientată spre simplificarea procesului de obținere a garanțiilor financiare, utilizarea mai eficientă a tehnologiilor informaționale în procesul de garantare, precum și susținerea ramurilor prioritare ale economiei. 
 
DSC 1593Părțile au reiterat faptul că, atât pentru ODIMM, cât și pentru Băncile partenere, rămâne drept prioritate dezvoltarea proceselor de garantare întru facilitarea continuă a accesului IMM-urilor la resurse financiare. 
 
Partenerii au fost de acord că IMM-urile din Republica Moldova percep și în continuare accesul la finanţare drept principalul obstacol care tergiversează dezvoltarea sectorului antreprenorial.DSC 1563


DSC 0274Comitetul de Supraveghere a Programului de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” a aprobat 32 cereri de finanțare nerambursabilă înaintate de companiile create de migranți sau rudele acestora, în sumă totală de 7,89 milioane de lei. Potrivit estimărilor vor fi create circa 90 locuri noi de muncă, iar investițiile cumulative în economia națională vor constitui 19,43 milioane de lei.

 

Analizând rezultatele Programului PARE 1+1, secretarul general de stat al Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Iulia Costin a menționat că Programul ”PARE 1+1” constituie deja o istorie de succes în Republica Moldova, iar impactul acestuia asupra economiei naționale este indiscutabil. “Acest Program contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor politicii social-economice a Guvernului, prin creșterea investițiilor productive în activitățile de afaceri din Republica Moldova provenite din remitențe, sprijinirea lucrătorilor migranți întorși acasă, precum și generalizarea volumului de investiții în țară”, a subliniat Iulia Costin.

 

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, pe parcursul anilor se bucură de un interes sporit în rândul migranților și rudelor acestora, fapt care determină creșterea constantă a numărului de persoane interesate de a se reîntoarce acasă și de a investi remitențele în crearea și dezvoltarea unei afaceri proprii.

 

Petru Gurgurov, directorul general interimar al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului de Întreprinderi Mici și Mijlocii (ODIMM), a menționat că odată cu aprobarea celor 32 proiecte investiționale bugetul Programului ”PARE 1+1 pentru anul 2017 va fi valorificat și indicatorii preconizați vor fi cuantificați.

 

De asemenea, directorul general interimar a accentuat că din cele 32 de întreprinderi aprobate pentru finanțare nerambursabilă 65,6 sunt în faza extinderii/dezvoltării afacerii, iar 34,4 % în faza de lansare. Totodată, 14 afaceri sunt create de lucrătorii migranți, care s-au întors de peste hotare, iar 18 fiind constituite de rudele de gradul unu ale migranților. Datele statistice mai indică că 34,4% la sută din afaceri sunt create și administrate de femei, iar 56,2% de tineri.

 

Din totalul solicitărilor de finanțare nerambursabilă, 21 de afaceri sunt demarate în agricultură și orientate spre cultivarea cerealelor, viței-de-vie, plantațiilor de pruni, mere, nuci, creșterea legumelor în 

DSC 1416spații protejate, creșterea animalelor (ferme de vite, păsări) și apicultură etc. 6 întreprinderi, care au fost acceptate pentru finanțarea nerambursabilă activează în domeniul prestării serviciilor, iar altele 5 în industria prelucrătoare.

 

Analiza provenienței remitențelor relevă faptul că cei 32 de solicitanți investesc remitențele provenite din munca desfășurată în 14 state: Italia , Marea Britanie, Rusia, Germania, Israel, Franța, România, Thailanda, Turcia și Ungaria.

 

Tot astăzi, Comitetul de Supraveghere a Programului de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” a acceptat decizia privind propunerile de îmbunătățire a Regulamentului de implementare a Programului. În acest sens, a fost redus numărul actelor procedurale necesare pentru aplicarea la Componenta II și III a Programului. La Componenta III, la capitolul costuri neeligibile la Program au fost adăugate bunuri procurate de la persoane fizice, în scopul minimizării riscurilor legate de implementarea proiectului investițional.

 

Comform rezultatelor implementării Programului „PARE 1+1” în perioada 2010-2017 la Program s-au înregistrat 2254 persoane, dintre acestea 1873 persoane au fost instruite în domeniul inițierii și dezvoltării unei afaceri, ceea ce a contribuit la sporirea abilităților de gestionare a unei întreprinderi. Pe parcursul celor șapte ani de implementare, a fost facilitat accesul la finanțare nerambursabilă pentru 1104 întreprinderi, în sumă de 213,49 mln. lei. Suma totală a investițiilor planificate în economie constituie peste 678,42 mln. lei. 


pare logoProgramul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor emigranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitențe. Programul activează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe va i suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului. Beneficiarii de granturi pot fi lucrători emigranți, cetățeni ai Republicii Moldova şi beneficiari de remitențe, rude de gradul I.

Departamentul Comunicare și Relații Publice ODIMM

1Наблюдательный комитет Программы привлечения денежных переводов в экономику PARE 1 + 1 утвердил 32 заявки на гранты, поданные компаниями, созданными мигрантами или их родственниками на общую сумму 7,89 млн леев. По оценкам, в результате будет создано около 90 новых рабочих мест, а совокупные инвестиции в экономику страны составят 19,43 млн леев. 
 
Анализируя результаты программы PARE 1 + 1, генеральный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Юлия Костин отметила, что о программе PARE 1 + 1 уже можно говорить как об истории успеха в Республике Молдова, и ее влияние на национальную экономику неоспоримо. «Эта Программа напрямую способствует достижению целей социальной и экономической политики правительства путем увеличения производственных инвестиций в предпринимательскую деятельность за счет денежных переводов, поддержки рабочих-мигрантов в их стремлении вернуться на Родину и увеличения объема инвестиций в страну», - подчеркнула Юлия Костин.
 
Программа привлечения денежных переводов в экономику PARE 1 + 1 постепенно завоевала доверие и вызывает высокий интерес со стороны мигрантов и их родственников, что привело к неуклонному увеличению числа людей, заинтересованных в возвращении домой и инвестированию денежных переводов в создание и развитие собственного бизнеса.
 
Временный директор Организации по развитию сектора малого и среднего бизнеса (ODIMM) Петру Гургуров сказал, что после утверждения 32 инвестиционных проектов бюджет программы PARE 1 + 1 на 2017 год будет капитализирован и будут точно определены ожидаемые количественные показатели. 
 
Петру Гургуров также подчеркнул, что из 32 утвержденных к получению невозвратных грантов предприятий 65,6% находятся на стадии расширения/развития бизнеса и 34,4% на этапе запуска. 14 компаний создаются трудящимися-мигрантами, которые вернулись из-за границы, а у 18 учредителями являются родственники мигрантов первой степени родства. Статистические данные показывают, что 34,4% предприятий созданы и управляются женщинами и 56,2% молодыми людьми.
 
Из общего количества заявок на невозмещаемое финансирование 21 предприятие действует в сельском хозяйстве. Они ориентированы на выращивание зерновых; винограда; яблок, слив, грецких орехов; овощеводство; животноводство (скотоводство, птицеводство); пчеловодство и др. 6 предприятий работают в сфере оказания услуг, а еще 5 в обрабатывающей промышленности.2
 
Анализ происхождения денежных переводов показывает, что 32 заявителя вложили деньги, заработанные в 14 странах: Италии, Великобритании, России, Германии, Израиле, Франции, Румынии, Таиланде, Турции и Венгрии.
 
Кроме того, Комитет по надзору за Программой PARE 1 + 1 принял решение о предложениях по совершенствованию Положения о реализации программы. В этой связи было сокращено число процессуальных действий, необходимых для получения доступа к компоненту II и III Программы. Для компонента III в главе «Неприемлемые затраты» были добавлены товары, приобретенные у физических лиц, чтобы свести к минимуму риски, связанные с реализацией инвестиционного проекта.
 
В реализацию Программы PARE 1 + 1 в период 2010-2017 гг были вовлечены 2254 человека, из которых 1873 прошли обучение основам и методам развитии бизнеса, повысили навыки для управления собственным предприятием. В течение семи лет реализации был обеспечен облегченный доступ к грантам для бизнеса 1104 компаниям на общую сумму 213,49 млн леев. Общий объем привлеченных в национальную экономику инвестиций превысил 678,42 млн леев.
 
pare logoPARE 1 + 1 направлена на мобилизацию людских и финансовых ресурсов молдавских трудовых мигрантов для обеспечения устойчивого экономического развития страны путем стимулирования создания и развития малых и средних предприятий самими мигрантами и получателями денежных переводов. Программа действует по правилу «1 + 1», когда  каждый лей, инвестированный из полученных денежных переводов, дополняется леем в качестве гранта программы. Бенефициарами являются мигранты и получатели переводов, из числа родственников первой степени родства.
 
Отдел по коммуникациям и связям с общественностью ODIMM
Vineri, 22 Decembrie 2017 13:10

Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani!

Publicat in rubrica Anunţuri Publicat de Stratan Marcela

2222

DSC 1285“Mărcile și procedura de înregistrare a acestora în Republica Moldova și în alte țări” a fost subiectul atelierului de lucru, desfășurat, astăzi, 20 decembrie, de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Acesta este cel de al doilea eveniment organizat în cadrul Proiectului internațional “Value Intellectual Property for SMEs”.

 

La instruire au participat antreprenori, consultanți în afaceri, manageri, care sunt la etapa incipientă de dezvoltare a afacerii. Scopul seminarului a fost inițierea întreprinzătorilor privind avantajele înregistrării mărcii comerciale, înregistrarea pas cu pas a acesteia, dar și informații privind standartele naționale.

 

În debutul seminarului de instruire Liudmila Stihi, șef Direcție Instruire, Analiză și Inovare din cadrul ODIMM, a subliniat importanța cunoașterii de către antreprenori a procedurilor de înregistrare a atelier de lucru -proprietate intelectuala -1mărcii. “Concurența devine tot mai mare pe piață, iar antreprenorii la început de cale realizează necesitatea protejării produselor, mărcilor și tehnologiilor, care oferă o modalitate de diferențiere și protecție.”

 

Lucia Mursa, Manager relații externe din cadrul Institutului de Standartizare din Moldova a prezentat beneficiile implementării standardelor naționale și cele europene, atelier de lucru -proprietate intelectuala menționând că implementarea standartelor în activitatea antreprenorială, oferă acces la noi piețe de desfacere, acces la cunoștințe și soluții inovatoare, reduce costurile de producție, contribuie la eficientizarea proceselor de producție, și îmbunătățirea performanței.

 

Andrei Moisei, specialist coordonator, Șecția instruire, Direcția promovare și relații externe din cadrul AGEPI a recomandat antreprenorilor la început de cale să își protejeze produsele, mărcile și invențiile. “Avantajul înregistrării este indiscutabil, iar practica demonstrează că antreprenorii se pot proteja de concurență, creând o imagine distinctă și unică pe piață”. Totodată, a prezentat exemple de proprietate intelectuală și pașii pe care fiecare antreprenor să îi parcurgă, precum și modul de utilizare individuală a bazei de date AGEPI.

 

atelier de lucru -proprietate intelectuala 3Despre evidența contabilă a proprietății intelectuale și încadrarea acesteia în circuitul economic, antreprenorii au aflat de la Iurie Babâr, consultant AGEPI.

 

Participanții la atelierul de lucru au apreciat calitatea informației obținute, cât și posibilitatea de a beneficia de consultații individuale pentru afacerea lor.

 

Marcelina Elbujan, antreprenoare: “Am deschis recent o afacere, voi lansa la primăvară un brand de haine din in cu imprimeuri din solvenți naturali, pentru a avea un produs eco. Doresc să înregistrez marca, de aceea acest atelier de lucru este foarte binevenit. Astăzi am putut să aflu mai multe detalii privind procedura de înregistrare, detalii și sfaturi utile pe care nu le găsești pe internet”.

 

Gheorghe Balan, director al unei companii care este pe piață din anul 2009, “Noi deja am înregistrat marca Zumzet și urmează să o prelungim. Înregistrarea mărcii comerciale ne-a permis să ne protejăm de concurenți, în plus prin intermediul mărcii clienții ne identifică produsul, ei ne găsesc după denumire”.

 

Alexandru Panfilii, consultant: “Am venit astăzi în primul rând pentru a interacționa cu participanții și în al doilea rând pentru a identifica oportunitățile de a crește valoarea produsului prin înregistrarea atelier de lucru -proprietate intelectualamărcii proprii și utilizarea standardelor naționale și internaționale. În domeniul în care activez, nu pot să înregistrez marca comercială, datorită generalității termenilor utilizați. În calitatea mea de consultant, ținând cont de facilitatea procedurilor de înregistrare, recomand clienților să se protejeze, pentru că există riscul ca cineva să beneficieze de imaginea lor sau să le creeze daune”.

 

Proiectul internațional “Value Intellectual Property for SMEs”  , este realizat în consorțiu cu 15 țări. Implementarea proiectului În Republica Moldova este realizată de către AGEPI în parteneriat cu ODIMM. Scopul proiectului este de a identifica instrumente și servicii de respectare a principiului subsidiarității, care pot fi lansate și promovate pentru a sprijini IMM-urile în respectarea principiului subsidiarității și înțelegerea valorilor privind drepturile de proprietate intelectuală și utilizarea în afaceri a drepturilor privind proprietatea intelectuală la nivel european.  Pe parcursul a 2 ani prin intermediul acestui Proiect sunt preconizate mai multe activități destinate întreprinzătorilor din țară.

 

Direcția Comunicare și relații publice ODIMM

112 editedÎn perioada 13-15 Decembrie, 2017, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) cu suportul Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații al Uniunii Europene (TAIEX) a organizat o sesiune de instruire cu privire la practicile internaționale privind creșterea capacității de export a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM-urilor). La instruire au participat membrii echipei ODIMM, ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, ai Organizației pentru Atragerea Investițiilor și Promovarea Exporturilor și ai Camerei de Comerț și Industrie (CCI) din Moldova. 
 
Atelierul de lucru este primul eveniment din seria de misiuni organizate cu suportul TAIEX și are drept scop sporirea capacităților ODIMM de a asista companiile autohtone care vor să-și extindă piata de desfacere peste hotare țării.
 
În cadrul ședințelor de instruire au fost analizate cadrul legal, instituțional, mediul de afaceri local și instrumentele existente pentru promovarea exportului. 
 
Tajana Kesic Sapic, director al Camerei de Economie, Industrie și IT din Croația, a oferit o retrospectivă a evoluției sectorului IMM, a politicilor și instrumentelor existente pentru dezvoltarea sectorului în Croația din perioada de preaderare precum și după aderarea la Uniunea Europeană din 2013, punând accent pe dificultățile întâmpinate de antreprenori și progresul înregistrat în ultimii ani. 223 edited
 
Michel Gelenine, expert în Promovarea Investițiilor din cadrul Agenției Business France, a prezentat instrumentele de suport și metodele prin care Franța promovează exportul și investițiile. 
 
În context, experții au subliniat importanța antreprenoriatului și a IMM-uri în Europa, în general, reiterând faptul că, în ultimii cinci ani, acestea au creat aproximativ 85% din noile locuri de muncă și au oferit două treimi din totalul locurilor de muncă din sectorul privat din UE. Comisia Europeană consideră că IMM-urile sunt esențiale pentru asigurarea creșterii economice.
 
334 editedTotodată, au fost elaborate recomandări specifice pentru crearea unor noi servicii și instrumentele de sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor. Potrivit experților, sunt necesare elaborarea și  adoptarea măsurilor de suport pentru sporirea capacităților de export; cumularea tuturor instrumentelor de suport pentru IMM-uri într-o singură agenție pentru eficiență și claritate pentru antreprenori; oferirea de granturi pentru activități de marketing pe piețe noi; adoptarea noilor tehnologii și introducerea instrumentelor IT și adoptarea modelului de cluster pentru dezvoltarea regională.
 
Misiunea va contribui la crearea unei metodologii de suport pentru etapa de pre-export a ÎMM-lor din Moldova.
 
Pagina 1 din 61

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE