Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Paterns 10 ani odimm

PFA logo orizont

CONCURS DE GRANTURI !!!  

 

ODIMM lansează Concursul de granturi pentru femeile antreprenoare
                                                                                     

Pentru a vă înregistra la Concurs, accesați: 

       
Formular de înregistrare


 

Perioada de aplicare: 16 octombrie - 30 noiembrie 2017

 

Paterns 10 ani odimm josPaterns 10 ani odimm jos

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Comunicate de presă
1 o editedAntreprenorii din raionul Călărași au participat la o sesiune de informare privind Programele de suport și dezvoltare a afacerilor, precum și despre instrumentele de internaționalizare prin intermediul Rețelei Enterprise Europe Network. Evenimentul a fost organizat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), care este Punctul Național de contact al Rețelei Enterprise Europe Network în Republica Moldova. La discuții au participat circa 30 de antreprenori  din raionul Călărași, inclusiv întreprinderi din cadrul Incubatorului de Afaceri.
 
Daniela Dascaliuc, șef direcție, Direcția finanțarea IMM-urilor a informat publicul despre finanțarea IMM-urilor, metode și surse de finanțare, clauze contractuale etc. Oamenii de afaceri au manifestat un interes sporit atât pentru programele PARE “1+1”, PNAET, cât şi pentru programele destinate dezvoltării abilităților antreprenoriale ale femeilor (Programul-pilot „Femei în Afaceri” și „Business Academy for Women”).
 
Oxana Paladiciuc în calitate de senior expert al rețelei Enterprise Europe Network a menționat că aceasta sesiune de informare reprezintă o oportunitate inedită pentru promovarea competitivității întreprinderilor din Republica Moldova, întrucât rețeaua este destinată cooperării industriale internaționale, educării în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial și internaționalizării întreprinderilor prin intermediul serviciilor rețelei. ODIMM, alături de partenerii săi din consorțiu, asistă IMM-urile din Republica Moldova să acceseze fondurile EEN, în scopul identificării partenerilor de afaceri interesați.
 
În cadrul discuțiilor au fost împărtășite experiențele antreprenorilor care au beneficiat de programele de susținere antreprenorială ale ODIMM-ului.2 o edited 
 
La finele întrevederii participanții au venit cu propunerea de a fi organizate mai multe întâlniri de acest gen în localitate.
 
Rețeaua Enterprise Europe Network este cea mai mare rețea de suport a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din întreaga lume, cu peste 3000 de experți și aproape 600 de organizații membre din peste 60 de state. Proiectul este co-finanțat prin programul COSME 2014-2020 și reprezintă un instrument-cheie al strategiei Uniunii Europene pentru stimularea creșterii economice și crearea locurilor de muncă. Enterprise Europe Network își propune să ofere servicii integrate pentru susținerea internaționalizării, inovației și promovării relațiilor comercial – economice în cadrul comunității de afaceri. 
1 o editedВ Кэлэраше прошла информационная сессия по программам поддержки и развития бизнеса, а также инструментам интернационализации сети Enterprise Europe Network. Мероприятие было подготовлено Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM), которая является Национальным контактным пунктом Enterprise Europe Network в Республике Молдова. В нем приняли участие около 30 предпринимателей из района Калараш, в том числе компании-резиденты местного бизнеc-инкубатора.
 
Даниела Даскалюк, начальник Управления по финансированию малых и средних предприятий (МСП), проинформировала собравшихся о методах и источниках финансирования МСП, договорных условиях и т. д. Предприниматели в свою очередь проявили повышенный интерес к проектам PARE 1 + 1, PNAET, а также к программам развития предпринимательских навыков у женщин (пилотная программа «Женщины в бизнесе» и «Академия бизнеса для женщин»).
 
Оксана Паладичук, старший эксперт Enterprise Europe Network, заявила, что эта информационная сессия является беспрецедентной возможностью повысить конкурентоспособность предприятий в Республике Молдова, поскольку сеть нацелена на международное промышленное сотрудничество, образование в области предпринимательства и интернационализацию предприятий посредством осуществляемых ею услуг. ODIMM, вместе со своими партнерами, оказывает помощь МСП из Республики Молдова в доступе к фондам EEN для выявления заинтересованных деловых контрагентов.
 
В ходе последовавшей дискуссии был обсужден опыт предпринимателей, которые уже воспользовались программами поддержки предпринимательства ODIMM.2 o edited
 
В конце сессии участники предложили организовывать больше таких встреч в регионах страны.
 
Сеть Enterprise Europe Network является крупнейшей сетью поддержки для малых и средних предприятий во всем мире, в которой работают более 3000 экспертов и около 600 организаций-членов из более чем 60 стран. Проект со-финансируется программой COSME 2014-2020 и является ключевым инструментом стратегии Европейского союза для стимулирования роста и создания рабочих мест. Сеть Enterprise Europe Network нацелена на предоставление интегрированных услуг для поддержки интернационализации, инноваций и продвижения торгово-экономических отношений в бизнес-сообществе.
pnaet52 de tineri din raioanele Călărași și Edineț au primit astăzi diplomele de absolvire pentru cursurile de instruire din cadrul Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), administrat de Organizația pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Miciși Mijlocii (ODIMM).
 
În primele nouă luni ale anului, circa 300 de tineri din raioanele Comrat, Dondușeni, Strășeni, Ocnița, Ungheni, Vulcănești și Cimișlia au beneficiat de instruire în domeniul abilităţilor antreprenoriale pentru tinerii, care doresc să-şi lanseze sau să-şi extindă o afacere în localităţile rurale.
 
Conform studiilor efectuate de ODIMM, pentru 59% din respondenți motivația principală de a urma componenta de instruire PNAET este dorința de a acumula cunoștințe în domeniul antreprenoriatului, 24,5% - găsirea noilor parteneri, iar16,5% au optat pentru identificarea noilor idei de faceri.
 
Doar 6% din tinerii care au participat la cursurile de instruire PNAET în primele nouă luni ale anului 2017 dețin o afacere, restul de 94% își propun să inițieze o afacere. Totodată, o bună parte din tineri, circa 69% nu sunt angajați, iar alții 31% dispun de un loc de muncă. Ponderea mare de persoane neangajate în câmpul muncii se datorează vârstei cuprinse între 18 și 25 de ani când majoritatea tinerilor sunt studenți dar își fac planuri de viitor.DSC 0815a edited
 
După finisarea cursurilor de instruire jumătate din beneficiari s-au arătat hotărâți să-și deschidă propria afacere în următoarele 6 și 12 luni,  iar restul au optat pentru o perioadă de 24 de luni.
 
Conform datelor oferite de către Directoratul Liniei de Credit, de pe lângă Ministerul Finanțelor, în primele nouă luni ale anului 2017 au fost finanțate 159 afaceri, care au contractat credite preferențiale în sumă de 45 milioane lei pentru o perioadă de 5 ani, cu o componentă de grant de circa 18 milioane lei.
 
DSC 0850a editedProgramul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)  are scopul de a spori rolul tinerilor în viaţa social - economică a ţării prin înfiinţarea de noi întreprinderi în localităţile rurale și dezvoltarea celor existente, crearea de noi locuri de muncă.  
 
La începutul acestui an, Guvernul a decis extinderea Programului PNAET până în anul 2017. În  acest an vor fi finanțate circa 170 de afaceri cu un buget total de 50 milioane lei și componenta de grant de 20 milioane lei. Totodată, a fost modificată şi limita de vârstă pentru potenţialii beneficiari ai programului, de la 30 la 35 de ani.
pnaet52 молодых человека из районов Кэлэрашь и Единец получили сегодня дипломы о прохождении учебных курсов в рамках Национальной программы экономической поддержки молодежи (PNAET), осуществляемой Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM).
 
Всего же в течение первых девяти месяцев текущего года около 300 молодых людей из районов Комрат, Дондюшень, Стрэшень, Окница, Унгень, Вулканешть и Чимишлия воспользовались возможностью научиться навыкам предпринимательской деятельности для тех, кто хочет начать или расширить свой бизнес в сельской местности.
 
Согласно исследованиям, проведенным ODIMM, для 59% респондентов  основной мотивацией участия в обучающей компоненте PNAET является желание приобрести знания в области предпринимательства, 24,5% - найти новых партнеров, а 16,5% приходят сюда в поиске новых идей.
 
Только 6% молодых людей, которые участвовали в учебных курсах PNAET в течение первых девяти месяцев 2017 года, владеют бизнесом, остальные 94% намерены его начать. В то же время большая часть молодых людей, около 69% не работают, и только 31% имеют постоянную занятость. Большинство безработных приходится на возраст 18-25 лет, когда молодые люди еще учатся, но при этом уже планируют свое будущее.DSC 0815a edited
 
После окончания учебных курсов половина бенефициаров были настроены начать свой собственный бизнес в течение следующих 6 и 12 месяцев, а остальные обозначили период в 24 месяца.
 
Согласно данным, предоставленным Управлением кредитной линии Министерства финансов, за первые девять месяцев 2017 года было профинансировано 159 предприятий, которые получили льготные кредиты на сумму 45 млн. леев сроком на 5 лет с компонентом гранта, составившим около 18 миллионов леев.
 
DSC 0850a editedНациональная программа экономической поддержки молодежи (PNAET) направлена на повышение роли молодежи в социально-экономической жизни страны путем открытия новых и развития существующих предприятий в сельских районах, создания новых рабочих мест.
 
В начале нынешнего года Правительство приняло решение продлить программу PNAET на весь 2017 год. В этом году будет профинансировано около 170 предприятий с общим бюджетом 50 млн. леев и грантовой составляющей в 20 млн. леев. В то же время возрастной предел для потенциальных бенефициаров был изменен с 30 до 35 лет.

aOrganizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și formatorul local Camera de Comerț și Industrie au lansat, la Chișinău, cursul de instruire antreprenorială din cadrul Proiectului „Business Academy for Women" (BAW). Pe parcursul a 6 zile, circa 30 de femei de afaceri din zona de Centru a țării  din diferite domenii ale economiei își vor dezvolta abilitățile pe diverse subiecte ca: descrierea business proceselor în cadrul întreprinderii, optimizarea modelelor de afaceri, instrumentele de marketing contemporan și operațiuni de export-import în contextul DCFTA.

 

Ana Sochirca, coordonatorul Proiectului „Business Academy for Women” a salutat interesul manifestat  de antreprenoare față de proiect și a menționat că ”Business Academy for Women” a fost elaborată în baza propunerilor și a necesităților de dezvoltare antreprenorială identificate în baza studiilor realizate. Scopul acestui Proiect este de a ajuta întreprinderile fondate de femei să se dezvolte și să fie prezente pe noi piețe.

 

La deschiderea evenimentului a participat Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie, care a subliniat că CCI a Republicii Moldova susține Proiectul „Business Academy for Women" implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin formatorii bine pregătiți dar și prin alte evenimente de promovare a mediului de afaceri.

 

Tatiana Batuschina, președinte al Centrului Internațional de Promovare a femeilor în Business (ICAWB) și partener BAW a prezentat modulele de instruire, avantajele participării la training-uri și rezultatele care vor fi obținute de către antreprenoare. Totodată, și-a exprimat speranța că diversitatea de genuri de activități ale antreprenoarelor înscrise în program vor contribui pe viitor la inițierea de parteneriate pe termen lung.c

 

Femeile de afaceri,participante la cursurile antreprenoriale produc și prestează o varietate de produse și servicii: coaserea cojoacelor și plapumelor, producerea nutrețurilor combinate, creșterea șinșilelor, fabricarea lenjeriei de pat și a hainelor pentru nou-născuți, producerea carcaselor metalice, etc.

 

Menționăm faptul că circa 60% din participantele la instruirea BAW sunt orientate pentru a face export cu țările din Uniunea Europeană.

b

 

Proiectul „Business Academy for Women” urmărește promovarea abilităților economice și sociale ale femeilor, inclusiv și ale celor din regiunile rurale, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare. BAW a fost inițiat în luna februarie curent și are o continuitate de 18 luni. În cadrul proiectului vor fi instruite cu titlu gratuit circa 300 de femei de afaceri din Republica Moldova cum să-și eficientizeze modelul de business şi să își orienteze companiile pe care le gestionează către extinderea pieței de desfacere, inclusiv export. La finele instruirii, vor fi selectate 10 femei antreprenori care vor beneficia de granturi a câte 6 mii euro pentru implementarea proiectelor.d

 

În premieră pentru R. Moldova, în cadrul acestui Proiect este inclusă componenta PLATO inspirată din programul PLATO, care presupune transferul de cunoștințe de la antreprenorii experimentați către antreprenoarele care vor să crească, antreprenorii de succes au posibilitatea de ași împărtăși experiența și secretele reușitelor lor.

 
Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană (EU), implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional de Promovare a femeilor în Business (ICAWB).

 

Direcția Comunicare și RP ODIMM

 

aОрганизация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой открыли курсы обучения предпринимательству для женщин в рамках проекта «Академия бизнеса для женщин» (BAW) в Кишиневе. В течение 6 дней около 30 деловых женщин из центрального региона страны, работающих в разных областях экономики, будут развивать свои навыки по различным темам, таким как описание бизнес-процессов в рамках предприятия, оптимизация бизнес-модели, современные маркетинговые инструменты и экспортно-импортные операции в контексте DCFTA.
 
Ана Сокирка, координатор проекта «Академия бизнеса для женщин», приветствовала интерес, проявленный предпринимателями к проекту, и отметила, что «Академия бизнеса для женщин» была разработана на основе предложений и потребностей предпринимателей, определенных в ходе проведенных исследований. Целью этого проекта является помощь женщинам в развитии бизнеса и выходу на новые рынки.
 
Президент Торгово-промышленной палаты Серджиу Харя, присутствовавший на открытии мероприятия, подчеркнул, что ТПП Молдовы поддерживает проект «Академия бизнеса для женщин», осуществляемый ODIMM с помощью хорошо подготовленных тренеров и другие мероприятия для развития бизнес-среды.
 
Татьяна Батушкина, президент Международного центра по продвижению женщин в бизнес (ICAWB) и партнер BAW, представила учебные модули, преимущества участия в тренингах и результаты, которые будут получены слушателями. В то же время она выразила надежду на то, что разнообразие сфер деятельности предпринимателей, включенных в программу, в будущем будет способствовать установлению между ними долгосрочных партнерских отношений.c
 
Деловые женщины, обучающиеся на курсах BAW,  производят различные продукты и услуги: швейное производство; производство комбикормов; выращивание шиншилл; пошив постельных принадлежностей и одежды для новорожденных; производство металлических конструкций и т.д.
 
Отметим, что 60% слушателей бизнес-академии ориентированы на экспорт в страны Европейского Союза.
 
b«Академия бизнеса для женщин» направлена на содействие расширению социально-экономических прав и возможностей женщин, в особенности в сельской местности; сокращение гендерного неравенства и улучшение их доступа к финансовым ресурсам, услугам, технологическим инновациям и возможностям для развития. BAW была запущена в феврале этого года и будет продолжаться в течение 18 месяцев. В ходе проекта около 300 женщин-предпринимателей из Молдовы бесплатно получат знания о том, как повысить эффективность бизнес-моделей компаний, которыми они управляют; как  расширить рынок сбыта, в том числе за счет экспорта. В конце обучения будет отобрано 10 женщин предпринимателей, которые получат гранты в размере 6000 евро каждая, для реализации своих проектов.d
 
Впервые в Молдове в проект внедрена компонента PLATO, которая предполагает передачу знаний от опытных предпринимателей начинающим, которые хотят вырасти. С ее помощью успешные бизнесмены имеют возможность поделиться опытом и секретами своих успехов.
 
Проект финансируется Европейским союзом (ЕС), осуществляется Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) в партнерстве с Международным центром по продвижению женщин в бизнес (ICAWB).
 
Отдел коммуникаций и связей с общественностью ODIMM
Pagina 2 din 18

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE