Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Comunicate de presă
Vineri, 23 Februarie 2018 15:56

Experții Băncii Mondiale în vizită la ODIMM

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Victor Tocan
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre progresele înregistrate de către organizație, grație suportului oferit în cadrul Proiectului Ameliorarea Competitivităţii (PAC II).
 
DSC 0554 editedTharik Sahovic, lider de echipă și Specialist Senior în dezvoltarea sectorului privat din cadrul Băncii Mondiale a evidențiat rezultatele obținute și rolul pe care îl are ODIMM în dezvoltarea și susținerea antreprenorilor din Republica Moldova. 
 
Directorul general interimar al ODIMM, Petru Gurgurov, a menționat importanța contribuției Băncii Mondiale în dezvoltarea sectorului IMM şi consolidarea capacităților instituţionale ale ODIMM. “Organizația își desfășoară în continuare activitatea conform Programului de Dezvoltare Strategică și a recomandărilor experților Băncii Mondiale. Pentru ODIMM rămâne o prioritate asigurarea accesului IMM-urilor la resurse financiare prin dezvoltarea proceselor de garantare, identificarea și susținerea întreprinderilor cu potențial de creșterea, orientate spre export”, a evidențiat Petru Gurgurov.DSC 0555 edited
 
În procesul de elaborarea a noilor instrumente de suport, in special pentru companiile in dezvoltare ODIMM, cu suportul Băncii Mondiale a beneficiat de o analiză a principalelor dificultăți pe care le întâmpină IMM-urile și a identificat necesitățile acestora în procesul de accesare a noilor piețe.
 
O altă direcție de dezvoltare susținută de Banca Mondială vizează implementarea unor instrumente software în cadrul Fondului de Garantare a Creditelor ce vor permite simplificarea procedurilor de accesarea a garanțiilor financiare de stat de către antreprenori, dar și reducerea timpului de acordare a acestora.DSC 0577 edited 
 
Misiunea Băncii Mondiale se află la Chişinău în perioada 19-24 februarie 2018 într-o vizită de monitorizare și suport privind implementarea Proiectului Ameliorarea Competitivităţii în Republica Moldova (PAC II). Obiectivul de dezvoltare al PAC II este de a contribui la creşterea competitivității întreprinderilor din Republica Moldova, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, prin fortificarea legăturilor cu piața de desfacere, facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung și îmbunătăţirea mediului de afaceri.
 
28378456 10211581905002972 4675969417550213410 nCabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, cadrul normativ secundar care asigură punerea în aplicare a programului guvernamental ”Prima Casă”. Documentul definește noțiunile de bază și stabilește regulile de acordare a creditelor ipotecare prin intermediul acestui program.
 
În special, Regulamentul descrie criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, pentru locuințele care pot fi procurate și pentru băncile comerciale din Republica Moldova care intenționează să acorde credite ipotecare prin intermediul programului. La fel, este descrisă detaliat procedura de acordare a creditelor și modalitatea de monitorizare și raportare a garanției de stat.
 
Aprobarea Regulamentului privind implementarea programului  de stat ”Prima Casă” va fi succedată de anumite proceduri tehnice, precum semnarea contractelor trilaterale de colaborare cu băncile și câteva contracte-tip. Ministerul Finanțelor își propune să realizeze aceste acțiuni într-un termen cât mai restrâns. Perioada din care cetățenii pot depune cererile de creditare, cât și băncile participante la program vor fi anunțate ulterior.
 
Reamintim că acest program a fost elaborat în scopul de a ajuta persoanele tinere să-și poată procura prima locuință, fiind propuse condiții mai avantajoase de creditare. Statul și-a asumat angajamentul de a garanta 50% din soldul creditului acordat. Implementarea programului va fi realizată prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
 
Programul ”Prima Casă” va fi aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova și poartă un caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor ipotecare. Plafonul anual al garanțiilor de stat, cât și suma mijloacelor financiare destinate executării garanțiilor de stat emise vor fi stabilite anual. În Bugetul de stat pentru 2018 este prevăzut un fond de garantare în valoare de 50 mil. lei pentru creditele ipotecare acordate prin intermediul acestui program.
1.În contextul dezvoltării noilor instrumente pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM), reprezentanții Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) au fost informați privind rezultatele cercetării calitative ce vizează provocările cu care se confruntă exportatorii în momentul exportului și intrării pe noi piețe. În urma studiului efectuat, ODIMM va crea noi module de instruire și consultanță pentru antreprenorii exportatori.2ff. 
 
Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului Băncii Mondiale pentru Ameliorarea Competitivității “Focus grupuri cu exportatori pentru dezvoltarea programului de formare personalizat pentru exportatori și implementarea conceptului de instruire a formatorilor pentru personalul ODIMM”.
 
3gg.În cadrul cercetării au fost realizate 8 focus grupuri cu reprezentanți ai companiilor mici și mijlocii care au avut experiențe în export de mărfuri, produse și /sau servicii, precum și potențiali exportatori. La discuții au participat antreprenori beneficiari ai Programelor ODIMM, cât și rezidenți ai Incubatoarelor de Afaceri din orașele Sângerei, Nisporeni și Ceadâr-Lunga. 
 
Analiza a oferit o imagine  complexă privind situația actuală a activităților de export prin prisma percepțiilor și viziunii antreprenorilor și a permis identificarea provocărilor și necesităților de instruire și consultanță în procesul de export sau pregătirea pentru export.  După această sesiune de informare ODIMM în colaborare cu Gateway & Partners va dezvolta un program de pregătire antreprenorială bazat pe module care va acoperi insuficiența de informații și cunoștințe ale  exportatorilor privind procedurile de export. 
4ggg.5lll.6.1ss7 edited
1.В контексте разработки новых инструментов для малых и средних предприятий (МСП) представители Организации по развитию сектора малого и среднего бизнеса (ODIMM) были проинформированы о результатах исследования проблем, с которыми сталкиваются экспортеры во время осуществления экспортных процедур и выхода на новые рынки. После анализа полученных материалов, ODIMM создаст новые учебные и консультационные модули для  предпринимателей-экспортеров.2ff.
 
Исследование было проведено в рамках Проекта повышения конкурентоспособности Всемирного банка «Фокус-группы с экспортерами для разработки индивидуальной учебной программы для экспортеров и внедрения концепции обучения инструкторов для персонала ODIMM».
 
3gg.В рамках исследования было реализовано 8 фокус-групп с участием представителей малых и средних компаний, имеющих опыт экспорта товаров, продуктов и/или услуг, а также потенциальных экспортеров. В них приняли участие предприниматели-бенефициары ODIMM и резиденты бизнес-инкубаторов в городах Сынжерей, Ниспорень и Чадыр-Лунга.
 
Анализ показал комплексную картину текущей ситуации в области экспортной деятельности через восприятие и видение предпринимателей и позволил выявить проблемы и потребности в обучении и консультациях в процессе экспорта или  подготовки к нему. После этой информационной сессии ODIMM в сотрудничестве с Gateway & Partners разработает модульную программу обучения предпринимателей, которая восполнит имеющиеся информационные пробелы в знаниях предпринимателей об экспортных процедурах.
4ggg.5lll.6.1ss7 edited
2.Astăzi, 3 februarie, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a organizat Atelierul de lucru ”Avantajele garanțiilor financiare de stat în procesul de creditare a IMM-urilor”, în cadrul Expoziției naționale ”Fabricat în Moldova”. 
 
Evenimentul a avut drept scop sensibilizarea publicului larg privind contribuția și impactul garanțiilor financiare de stat emise prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) la accesarea resurselor financiare de către sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.3.1
 
Prezentă la eveniment, Iulia Costin, Secretar general de stat al Ministerului Economiei si Infrastructurii a subliniat că “Facilitarea accesului la finanțare a antreprenorilor prin dezvoltarea unor instrumente financiare eficiente reprezintă una din prioritățile Ministerului Economiei și Infrastructurii. Fondul de Garantare a Creditelor reprezintă unul din aceste instrumente care permite antreprenorilor să-și atingă obiectivele propuse în inițierea și dezvoltarea afacerilor”.
 
Directorul general interimar al ODIMM, Petru Gurgurov a menționat că “Fondul de Garantare a creditelor a fost conceput ca instrument financiar pornind de la necesitățile investiționale ale antreprenorilor, care întâlnesc dificultăți în accesarea creditelor din lipsă de gaj.”
 
3.2“FGC garantează până la 50 sau 70 la sută din creditele accesate de întreprinderi nou-create, întreprinderi care au mai mult de un an de activitate, întreprinderi exportatoare, întreprinderi gestionate de tinerii antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 ani și întreprinderi gestionate de femei. Ultimele modificări în activitatea FGC au fost operate de către ODIMM cu scopul îmbunătățirii accesului la garanțiile de stat”, a menționat Vladislav Mantaluța, șeful Fondului de Garantare a Creditelor în cadrul ODIMM. 3.3
 
Până în prezent cu suportul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) au fost acordate garanţii financiare în valoarea de cca 81 mil. lei, la peste 290 de companii, care au obţinut credite bancare în valoare de cca 241 milioane lei, acestea contribuind la implementarea proiectelor investiţionale în valoare cumulativă de cca 364 mil. lei.
 
FGC este primul şi unicul fond de garantare a creditelor din Republica Moldova care a fost creat din resursele bugetului de stat și are drept scop susținerea IMM-urilor la accesarea resurselor financiare. Fondul de Garantare a Creditelor este gestionat de ODIMM și are ca scop facilitarea accesului Întreprinderilor Mici și Mijlocii la resursele împrumutate. Pe parcursul activității, ODIMM a stabilit colaborări cu mai multe bănci comerciale din Republica Moldova, printre care FinComBank SA, BC Moldova-Agroindbank SA, BC Victoriabank SA, Banca Comercială Română Chişinău SA, BC ProCredit Bank SA, BC Comerţbank SA.
5.6.
2.В ходе Национальной выставки «Сделано в Молдове» Организация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) организовала семинар «Преимущества государственных финансовых гарантий в процессе кредитования малых и средних предприятий (МСП», который прошел 3 февраля.
 
Мероприятие было нацелено на повышение информированности общественности о вкладе и влиянии государственных финансовых гарантий, выданных через Фонд гарантирования кредитов (FGC, ФГК) на доступ к финансовым ресурсам малых и средних предприятий.3.1
 
Выступая на мероприятии, государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы Юлия Костин подчеркнула, что «содействие доступу к финансам для предпринимателей посредством разработки эффективных финансовых инструментов является одним из приоритетов Министерства экономики и инфраструктуры. Фонд гарантирования кредитов является одним из этих инструментов, который позволяет предпринимателям достичь своих целей в области запуска и развития бизнеса».
 
Временно исполняющий обязанности генерального директора ODIMM Петру Гургуров сказал, что «Фонд гарантирования кредитов был разработан как финансовый инструмент, основанный на инвестиционных потребностях предпринимателей, которым трудно получить доступ к кредитам из-за отсутствия залога».
 
3.2«ФГК гарантирует до 50 или 70 процентов от размера кредита, получаемого вновь созданными предприятиями; фирмами, которые действуют более одного года; предприятиями-экспортерами; компаниями, управляемыми молодыми предпринимателями в возрасте 18-35 лет и предприятиями, которыми управляют женщины. Недавно в деятельность ФГК были внесены дополнительные изменения, которые еще больше облегчают доступ к государственным гарантиям», - собщил Владислав Манталуца, руководитель Фонда гарантирования кредитов в рамках ODIMM.3.3
 
До настоящего времени при поддержке Фонда гарантирования кредитов финансовые гарантии на сумму около 81 млн леев были предоставлены более чем 290 компаниям, получившим банковские кредиты в общей сложности в размере около 241 млн леев, что способствовало осуществлению инвестиционных проектов общей стоимостью около 364 млн леев.
 
FGC является первым и единственным фондом гарантирования кредитов в Республике Молдова, который сформирован из средств государственного бюджета и направлен на поддержку МСП в получении доступа к финансовым ресурсам. Деятельностью Фонда управляет ODIMM, которая установила сотрудничество с несколькими коммерческими банками в Республике Молдова, включая FinComBank SA, BC Moldova-Agroindbank SA, BC Victoriabank SA, Banca Comerciala Romana Chisinau SA, BC ProCredit Bank SA, BC Comertbank SA.
5.6.
Pagina 2 din 22

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE