Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Paterns 10 ani odimm

PFA logo orizont

CONCURS DE GRANTURI !!!  

 

ODIMM lansează Concursul de granturi pentru femeile antreprenoare
                                                                                     

Pentru a vă înregistra la Concurs, accesați: 

       
Formular de înregistrare


 

Perioada de aplicare: 16 octombrie - 30 noiembrie 2017

 

Paterns 10 ani odimm josPaterns 10 ani odimm jos

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
LOGO patratOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) lansează Componenta II a Programului-pilot „Femei în afaceri” (PFA), destinată granturilor mici pentru dezvoltarea afacerilor administrate de femei. Dosarele pentru primul Apel de granturi pot fi depuse în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie, completând formularul de pe site-ul www.odimm.md. Cele mai bune idei de afaceri ale antreprenoarelor vor primi finanțare pentru dezvoltarea acestora. Pe parcursul anului 2018 vor fi lansate încă 2 apeluri de proiecte.
 
La Componenta de granturi pot participa femeile care gestionează o întreprindere de până la 2 ani. Valoarea maximă a grantului va constitui 165 mii lei, dintre care 110 mii lei sunt direcționați pentru procurarea de echipamente, soft, lucrări de renovare, iar restul 55 mii lei pentru servicii de dezvoltarea afacerii: cercetare, consultanță și promovare.
 
Amintim că la Componenta I a Programului Femei în Afaceri (PFA) au fost instruite și îndrumate să lanseze propria afacere peste 300 de femei din întreaga țară. Viitoarele antreprenoare și-au dezvoltat abilitățile de planificare pe termen scurt, au definit factorii personali de succes și au transformat ideile în concepte viabile de afaceri. 
 
Cele peste 300 de antreprenoare vor mai beneficia de servicii de mentorat din partea a 28 de experți în domeniul afacerilor. Acestea vor fi ghidate în utilizarea instrumentelor și metodelor de planificare și dezvoltare a afacerii, identificarea tipurilor de resurse necesare pentru lansare și dezvoltarea propriului plan de afaceri pentru a participa la concursul de granturi.
 
În toamna anului 2016, Guvernul Republicii Moldova a lansat Programul-pilot ”Femei în Afaceri”. Proiectul este gestionat de ODIMM și are drept obiectiv promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor, în special în mediul rural, dezvoltarea și creșterea afacerilor acestora, sporirea accesului la resurse financiare, servicii și tehnologii moderne. Perioada de implementare a programului este de 3 ani pentru care sunt alocate din bugetul statului 51,5 milioane lei. 
LOGO patratОрганизация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) запускает компонент II пилотной программы «Женщины в бизнесе» (PFA), в рамках которого будут выдаваться малые гранты на развитие женского предпринимательства. Заявки для участия в конкурсе грантов (Apel de granturi) могут быть поданы с 16 октября по 30 ноября. Для этого следует заполнить специальную форму на веб-сайте www.odimm.md. Лучшие бизнес-идеи предпринимателей-женщин получат финансирование для их реализации. В течение 2018 года будут организованы еще два подобных компонента.
 
В конкурсе грантов могут участвовать женщины, которые управляют предприятием сроком до 2 лет. Максимальная сумма гранта составит 165 тыс. леев, из которых 110 тыс. леев могут быть направлены на закупку оборудования, программного обеспечения, техническое переоснащение, а оставшиеся 55 тыс. леев на услуги по развитию бизнеса: исследования, консалтинг и продвижение.
 
Напомним, что в ходе компонента I программы «Женщины в бизнесе» (PFA) более 300 женщин по всей стране прошли обучение и по запуску и управлению собственным бизнесом. Будущие предприниматели разрабатывали навыки краткосрочного планирования, определяли успешные личные факторы и превращали идеи в жизнеспособные бизнес-концепции.
 
В роли наставников для обучавшихся предпринимателей выступили 28 бизнес-экспертов. Они наглядно объясняли, как пользоваться инструментами и методами планирования и развития бизнеса; определять типы ресурсов, необходимых для запуска и разработки собственного бизнес-плана для участия в конкурсе грантов.
 
Осенью 2016 года правительство Республики Молдова запустило экспериментальную программу «Женщины в бизнесе». Проект управляется ODIMM и направлен на поощрение предпринимательской деятельности  женщин, особенно в сельских районах, для запуска и развития своего бизнеса; расширение доступа к финансовым ресурсам, современным услугам и технологиям. Срок реализации программы составляет 3 года. На реализацию пилотного проекта из государственного бюджета выделено 51,5 млн леев.
fgc blue finalOrganizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) şi Banca Comercială Română Chişinău S.A. au semnat un nou contract de colaborare care vine în susținerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM). ODIMM colaborează cu Banca Comercială Română Chișinău S.A. din anul 2012 fiind a 7-a bancă licențiată care a semnat contractul menționat, ce îi va permite să beneficieze de o procedură simplificată de garantare şi executare a garanţiei financiare.
 
Respectiv, IMM-urile vor obține garanție financiară la un comision anual redus până la 0,5% și vor fi scutite de comisionul de eliberarea garanției financiare.
 
În prezent, ODIMM oferă cinci produse de garantare pentru susținerea IMM-urilor:
1. Pentru întreprinderile gestionate de tineri – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 500 mii lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului;
2. Pentru întreprinderile gestionate de femei – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 700 mii lei, dar nu mai mult de 70%;
3. Pentru întreprinderile nou–înregistrate – garanția financiară se emite pe un termen de 36 de luni pentru garantarea creditului până la 700 mii lei, dar nu mai mult de 70% din valoarea creditului;
4. Pentru întreprinderile active – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 3 milioane lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului;
5. Pentru întreprinderi exportatoare – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 5 milioane lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului.
 
Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) este primul şi unicul fond de garantare a creditelor creat și capitalizat din resursele bugetului de stat, cu suportul Uniunii Europene, gestionat de ODIMM, care are drept scop susținerea IMM-urilor la accesarea resurselor financiare. Garanția financiară emisă de ODIMM poate fi utilizată de IMM-uri pentru acoperirea necesității cu gaj a creditelor solicitate de la băncile comerciale.
 
Până în prezent ODIMM a emis garanții financiare pentru 286 de companii,în valoare de 80 milioane lei, care au facilitat obținerea creditelor bancare în valoare de238 milioane lei, acestea contribuind la implementarea proiectelor investiționale în valoare de 361 milioane lei, crearea a peste 740 locuri noi de muncă și menținerea în câmpul muncii a peste 1300 de persoane.
 
Băncile partenere ale ODIMM sunt: BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK”, S.A. ”FINCOMBANK” S.A., BC ”COMERȚBANK” S.A., BC ”PROCREDITBANK” S.A., BC ”EUROCREDITBANK” S.A., BC ”MOLDINDCONBANK” S.A., BC ”VICTORIABANK” S.A.
                                                                       Direcția Comunicare și RP ODIMM
fgc blue finalОрганизация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) и коммерческий банк Banca Comercială Română Chişinău S.A. подписали новое соглашение о сотрудничестве, целью которого является поддержка малых и средних предприятий (МСП). ODIMM сотрудничает с BCR Chişinău S.A. с 2012 года, когда он стал 7-м лицензированным банком, подписавшим контракт, позволяющий использовать упрощенную процедуру и финансовые гарантии Фонда гарантирования кредитов (FGC), администрируемого ODIMM.
 
При таком сотрудничестве МСП могут рассчитывать на финансовые гарантии для получения кредитов при ежегодном комиссионе, уменьшенном до 0,5%, и освобождении от оплаты комиссии за выдачу финансовой гарантии.
 
В настоящее время ODIMM предлагает пять гарантийных продуктов для МСП:
1. Для предприятий, управляемых молодыми людьми - финансовая гарантия выдается на 60 месяцев, чтобы гарантировать кредит до 500 тысяч леев, но не более 50% от суммы кредита;
2. Для предприятий, управляемых женщинами - финансовая гарантия выдается сроком на 60 месяцев, чтобы гарантировать кредит до 700 тыс. леев, но не более 70% от суммы кредита;
3. Для вновь зарегистрированных компаний - финансовая гарантия выдается сроком на 36 месяцев для гарантии кредита до 700 тыс. леев, но не более 70% от суммы кредита;
4. Для действующих предприятий - финансовая гарантия выдается сроком на 60 месяцев для обеспечения кредита до 3 млн леев, но не более 50% от суммы кредита;
5. Для предприятий-экспортеров - финансовая гарантия выдается сроком на 60 месяцев для гарантии кредита до 5 млн леев, но не более 50% от суммы кредита.
 
Фонд гарантирования кредитов (FGC) является первым и единственным кредитным гарантийным фондом, созданным и капитализируемым из средств государственного бюджета при поддержке Европейского союза, целью которого является поддержка МСП в доступе к финансовым ресурсам. Деятельностью FGC управляет ODIMM. Финансовая гарантия, выдаваемая ODIMM, может использоваться МСП для покрытия залоговой потребности в займах, запрашиваемых у коммерческих банков.
 
На сегодняшний день ODIMM выдала финансовые гарантии для 286 компаний на сумму 80 млн леев, что способствовало получению банковских кредитов на сумму 238 млн леев. Полученные средства реализовались в инвестиционных проектах на сумму 361 млн леев, создав при этом более 740 новых рабочих мест и сохранив работу более чем для 1300 человек.
 
Банками-партнерами ODIMM являются: BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A., ”FINCOMBANK” S.A., BC ”COMERȚBANK” S.A., BC ”PROCREDITBANK” S.A., BC ”EUROCREDITBANK” S.A., BC ”MOLDINDCONBANK” S.A., BC ”VICTORIABANK” S.A., BC “BCR CHIȘINĂU” S.A.
 
Отдел коммуникаций и связей с общественностью ODIMM
 
applications-to-be-connected 1134-94Cerinţe: 
Studii de licență în tehnologii informaționale; 
Experiență în domeniu de minim 5 ani  și existența unui proiect de succes;
Utilizarea limbilor română și rusă (la nivel înalt) şi engleză (scris şi vorbit);
Cunoașterea echipamentelor de rețea, a  hardware PC şi a componentelor de server;
Cunoștințe profunde  în:
Utilizarea OS Linux, Windows (XP, 2003, 7, 8, 10, 2012)
Active Directory Domain Services, including DNS, GPO;
Web and Application Servers (IIS);
ESXi and related virtualization technologies;
Windows: Deployment Services; 
Update Services; 
Terminal Servers;
Exchange 2010;
LAN and WAN IP networks + NAT + Firewall;
IPSEC VPN basic;
Backup software.
 
Abilități și atitudini:
Atenție distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan; 
Atitudine pozitivă, inițiativă, abilitatea de a comunica;
Seriozitate, punctualitate și flexibilitate; 
Spirit de echipă și orientare către rezultate. 
 
Responsabilităţi:
Administrarea rețelei locale (LAN);
Monitorizarea traficului şi stării reţelei, capacităţii şi utilizării în scopul asigurării integrităţii continue şi a productivităţii optimale a reţelei;
Menținerea și configurarea stației telefonice;
Montarea, configurarea, testarea, întreţinerea şi administrarea reţelelor noi şi renovate, a aplicaţiilor şi serverelor; 
Elaborarea și administrarea site-ului, MYSQL, Postgre;
Elaborarea de design și proiecte în Corel Draw, Adobe Photoshop, etc;
Depistarea și înlăturarea oportună a problemelor de ordin tehnic;
Cercetarea, analiza, evaluarea şi monitorizarea infrastructurii reţelei în scopul asigurării unei configuraţii optimale; 
Elaborarea recomandărilor privind perfecţionarea funcţionării reţelei şi a sistemului integrat de hardware şi software; 
Proiectarea unor reţele noi și monitorizarea tendinţelor de reţea;
Actualizarea software-ului existent cât şi implementarea unui nou software;
Acordarea de suport utilizatorilor;
Asigurarea securității informației, a programelor software și a rețelelor de calculatoare.
 
Candidaţii ce corespund profilului solicitat sunt rugați să expedieze CV şi scrisoarea de intenţie la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza până la data de 03 noiembrie.
Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu.
22490106 1604700316235330 1112118168661512098 nDirectorul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Iulia Iabanji, efectuează, în perioada 12-14 curent, o vizită de lucru la București, România.
 
La București, Iulia Iabanji a participat la ședința comisiei mixte de cooperare economică moldo-română în cadrul căreia sau fost abordate subiecte referitoare la aspectele colaborării bilaterale în diferite domenii, inclusiv comerț, industrie, energetică, agricultură, transporturi, precum și extinderea colaborării în domeniul antreprenoriatului. În context, Iulia Iabanji a propus înființarea unui grup comun de lucru, specific domeniului IMM și mediului de afaceri la nivel de experți în cadrul Comisiei mixte, care se va reuni în mod alternativ la Chișinău și București.22405501 1604700442901984 4703306579544009492 n
 
De asemenea, directorul ODIMM a participat la forumul “Excelență în Business” și a punctat tabloul activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din Republica Moldova.
 
22539749 1604700519568643 2103444720711946426 nIulia Iabanji a prezentat programele de suport gestionate de ODIMM care au un impact semnificativ asupra dezvoltării mediului de afaceri din Republica Moldova, cu accent pe programele de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1”, Programul național de abilitare economică a tinerilor (PNAET), Fondul de Garantare a Creditelor (FGC), Incubatoarele de afaceri (RIAM), Programul guvernamental-pilot „Femei în Afaceri” și „Business Academy for Women”.
 
În perioada aflării la București, Iulia Iabanji a avut întrevederi cu reprezentanți ai mediului de afaceri și organizațiilor de suport din România.
Pagina 3 din 58

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE