Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Campanie de informare
                                                                      WABA2016-obiective-pentru-dezvoltare-durabila
Obiectivele dezvoltării durabile
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) reprezintă un apel universal la realizarea de acțiuni pentru a pune capăt sărăciei, a proteja planeta și a asigura ca toate persoanele să se bucure de pace și prosperitate.  Aceste obiective au fost adoptate de Agențiile ONU, partenerii de dezvoltare și guverne, inclusiv de Guvernul Republicii Moldova. Cadrul ODD-urilor se bazează pe 17 obiective și abordează priorități intercorelate, precum educația, angajarea și munca decentă, infrastructura, inovațiile, pacea și justiția, energia, clima și altele1
 
În calitate de companie, de ce ar trebui să vă axați pe realizarea obiectivelor dezvoltării durabile?
Actualmente percepția majorității antreprenorilor dar și a cetățenilor este că statul este obligat să creeze condiții și să aibă grijă de dezvoltarea societății. Această abordare este deja depășită și pe termen lung nu generează rezultate palpabile. Așadar, pentru o societate prosperă este importantă implicarea tuturor actorilor și beneficiarilor, iar sinergia eforturilor depuse în comun poate aduce rezultate benefice tuturor. Se estimează că sectorul privat poate juca un rol crucial în realizarea a aproximativ o jumătate din cele 169 ținte ale ODD2, având un impact enorm asupra egalității de gen, energiei curate și accesibile, inovațiilor și infrastructurii, sănătății și bunăstării și cu un impact semnificativ și asupra celorlalte ținte. Promotorii mai timpurii ai sectorului privat deja și-au aliniat obiectivele de afaceri cu ODD-urile, creând ”brand-uri durabile”, care sunt lansate pe piață și implică rate mari de dezvoltare pentru companii3. Unilever, de exemplu, a constatat că gradul de cunoaștere a mărcilor sale care sunt de durată crește cu 30% mai repede decât restul afacerilor sale, iar în 2015 acestea au oferit aproape jumătate din creșterea totală a companiei. La fel ca și în cazul Unilever, există companii din alte industrii care formează o avangardă privind integrarea obiectivelor dezvoltării durabile în obiectivele de afaceri. Aceste companii atrag noi tipuri de clienți, forță de muncă competitivă, parteneri, investitori și altele.
 
Provocările existente vs. Noile oportunități de afaceri 
În privința provocărilor existente, cum ar fi lipsa accesului la locuințe accesibile, îmbătrânirea populației, prevalența obezității, schimbările climatice și multe altele, cadrul ODD ar putea aduce cel puțin 12 trilioane de dolari SUA de noi oportunități de afaceri, în special în astfel de domenii ca eficiența energetică a clădirilor, modele economice circulare (de ex. partajare de oficiu și vehicul), substanțe chimice ecologice, monitorizarea de la distanță a pacientului, agricultura urbană, etc. De exemplu, Samsung dispune de o politică globală de preluare și reciclare care convertește deșeurile de producție în resurse noi. Volvo s-a ambarcat într-un proiect "Transportul ca serviciu", care-și propune drept scop să înlocuiască automobilele în SUA, parte din tranziția la vehicule partajate și reducerea amprentei de carbon. Din ce în ce mai multe companii își configurează strategiile lor de business astfel încât să contribuie la realizarea unei dezvoltări durabile. Moldova este doar la început de drum și primii care îl testează au parte de niște avantaje evidente.  
 
În calitate de companie, de ce ar trebui să VĂ implicați
ODD-urile re-conturează mediul de afaceri prin deschiderea noilor piețe de dezvoltare pentru companii, îmbunătățirea lanțului de producere și a celui de aprovizionare, precum și prin oferirea de oportunități pentru inițierea schimbărilor regulatorii. În mod mai specific, ODD-urile contribuie la crearea de noi piețe sau dezvoltarea piețelor existente. Îmbunătățirile aduse de ODD-uri companiilor sunt legate de resurse sporite și eficiență în producere, reducerea deșeurilor, îmbunătățirea productivității muncii și sporirea productivității intrărilor. Pentru companiile din Moldova, comunicarea și integrarea ODD-urilor în procesele de afaceri ar putea duce la sporirea credibilității produsului/serviciului, potențialului de export, reputației, șanselor de a obține resurse financiare nerambursabile, noi parteneri durabili și nu doar.
 
În calitate de companie, de unde ar trebui să începeți
O analiză internă al activităților de Responsabilitate Socială Corporativă în sectorul privat din Moldova indică în mod clar că acesta deja contribuie la Agenda ODD 2030.  O dovadă elocventă în acest sens este participarea întreprinderilor mici și mijlocii la Concursul anual “IMM - model de responsabilitate socială corporativă”, inițiat și implementat cu succes de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Din anul 2009 prin intermediul acestui concurs, ODIMM în parteneriat cu autoritățile publice locale promovează principiile de Responsabilitate Socială Corporativă și beneficiile pentru societate dar și pentru întreprinzători drept rezultat al implementării acestui concept. Menționăm însă că principiile de responsabilitate socială corporativă  reprezintă doar o parte mică din cele 17 obiective ale dezvoltării durabile. Această înseamnă că pentru întreprinderi există un câmp larg de alte activități prin care se poate genera un beneficiu atât pentru societate, cât și pentru sectorul privat.  
 
Ce ar putea face compania dvs. pentru ca eforturile privind implementarea ODD-urile să fie recunoscute:
- Să participați în concursul anual organizat de ODIMM “ÎMM – model de responsabilitate socială corporativă”;
- Să comunicați societății despre contribuția dvs. actuală la realizarea țintelor ODD, chiar dacă este nesemnificitivă pentru moment;
- Să solicitați suport întru identificarea noilor nișe pentru servicii/produse/practici durabile incorporate în strategia dvs. de afaceri.
 
Inițiativa actuală face parte din parteneriatul stabilit între Proiectul ODIMM și PSE4SDGs și încearcă să faciliteze implicarea sectorului privat în atingerea agendei de dezvoltare durabilă din 2030. Proiectul este finanțat de Facilitatea de Investiții pentru Impact a Oficiului Regional PNUD pentru Europa și Asia Centrală.
Mai multe informații pot fi accesate aici
Pentru a susține aceste activități, companiile pot accesa resursele existente în cadrul PNUD Moldova, inițiativa „Implicarea sectorului privat pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă” (PSE4SDGs), persoană de contact: 
Dumitru Vasilescu, manager de proiect PNUD, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  
să apeleze la ODIMM , persoana de contact  Ludmila Stihi, ODIMM, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  
 
Vă dorim o călătorie plăcută în explorarea oportunităților ODD-urilor!
 
Aprecierea premiului ODD: deblocarea oportunităților de afaceri pentru a accelera creșterea durabilă și inclusive accelerate, Comisia de Business și Dezvoltare, ianuarie 2017 
                                                                                                  WABA2016-obiective-pentru-dezvoltare-durabila
Цели устойчивого развития
Цели устойчивого развития (ЦУР, ODD) - это универсальный призыв к действиям по преодолению бедности, защите планеты и обеспечению всеобщего благополучия и процветания. Эти цели были приняты агентствами ООН, партнерами по развитию и правительствами, в том числе правительством Республики Молдова. Основы ODD базируются на 17 целях и учитывают взаимосвязанные приоритеты, такие как образование, занятость и достойный труд, инфраструктура, инновации, мир и справедливость, энергетика, климат и многое другое1.
 
Почему вы, как компания, должны сосредоточиться на достижении целей устойчивого развития?
В настоящее время в представлении большинства предпринимателей и граждан утвердилась мысль о том, что государство обязано создавать условия и заботиться о развитии общества. Этот подход уже признан неэффективным, и в конечном итоге он не дает ощутимых результатов. Таким образом, для процветающего общества важно вовлечь в процесс всех участников и бенефициаров, а синергия совместных усилий принесет пользу всем. По оценкам, частный сектор может сыграть решающую роль в достижении примерно половины из 169 целевых показателей ЦУР, что окажет огромное влияние на гендерное равенство, чистую и доступную энергию, инновации и инфраструктуру, здоровье и благосостояние и значительно поможет реализации остальных задач. Многие компании частного сектора уже согласовали свои бизнес-цели с ODD2, создав «устойчивые бренды», которые запущены на рынке и обеспечили высокие темпы роста их бизнеса. Например, Unilever подсчитал, что узнавание его «устойчивых брендов» растет на 30% быстрее, чем остальных составляющих его бизнеса, и в 2015 году они обеспечили почти половину общего роста компании. Как и в Unilever3, в других отраслях есть предприятия, которые формируют авангард в интеграции целей устойчивого развития в бизнес-цели. Эти компании привлекают новых клиентов, конкурентоспособную рабочую силу, партнеров, инвесторов и пр.
 
Существующие проблемы против Новых возможностей для бизнеса
Что касается существующих проблем, таких как отсутствие доступного жилья, старение населения, распространенность ожирения, изменение климата и многое другое, ODD может принести не менее 12 триллионов долларов США новых возможностей для бизнеса, особенно в таких областях, как энергоэффективность зданий, циклические экономические модели (например, совместное использование офисов и транспортных средств), экологические химические вещества, дистанционный мониторинг пациента, городское сельское хозяйство и т.д.
Например, у Samsung есть глобальная политика получения и переработки, которая превращает производственные отходы в новые ресурсы. Volvo приступила к проекту «Транспорт как услуга», целью которого является замена автомобилей в США, частичный переход на общественные транспортные средства и сокращение выбросов углекислого газа. Все больше и больше компаний создают свои бизнес-стратегии для содействия устойчивому развитию. Молдова находится только в начале этого пути, и первые компании, которые подключатся к этому грандиозному проекту, могут получить существенные преимущества.
 
Как компания, почему вы должны участвовать?
ЦУР реформируют бизнес-среду, открывая новые рынки развития для компаний, улучшая цепочку производства и поставок и предоставляя возможности для инициирования нормативных изменений. В частности, ODD способствуют созданию новых рынков или развитию уже существующих. Усовершенствования, которые цели устойчивого развития приносят компаниям, связаны с увеличением ресурсов и эффективности в производстве, сокращением отходов, повышением производительности труда и ростом конкурентоспособности продукции. Для молдавских компаний коммуникация и интеграция ODD в бизнес-процессы могут привести к повышению доверия к продуктам/услугам; росту экспортного потенциала и репутации; увеличению возможностей для получения невозмещаемых финансовых ресурсов; появлению новых постоянных партнеров, и не только.
 
В качестве компании, с чего начать?
Внутренний анализ деятельности по корпоративной социальной ответственности в частном секторе Молдовы четко указывает на то, что некоторые предприятия уже вносят свой вклад в повестку дня ЦУР 2030 года. Красноречивым свидетельством этого является участие малых и средних предприятий в ежегодном конкурсе «МСП - корпоративная социальная ответственность», инициированном и успешно реализуемом Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM). С 2009 года ODIMM в партнерстве с государственными органами продвигает принципы корпоративной социальной ответственности и преимущества как для общества, так и для предпринимателей в результате реализации этой концепции. Однако требуется отметить, что принципы корпоративной социальной ответственности представляют собой лишь небольшую часть из 17 целей устойчивого развития. Это означает, что для предприятий существует целый ряд других направлений деятельности, которые могут принести пользу как обществу, так и частному сектору.
 
Что может сделать ваш бизнес, чтобы приложить усилия к внедрению ODD:
- участвовать в ежегодном конкурсе, организованном ODIMM «МСП - модель корпоративной социальной ответственности»;
- Сообщать обществу о вашем вкладе в достижение целей ЦУР, даже если он пока незначителен;
- Просить поддержки в определении новых ниш для услуг/продуктов/практик, отвечающих требованиям ODD, для встраивания их в вашу бизнес-стратегию;
Нынешняя инициатива является частью партнерства, созданного между Проектом ODIMM и PSE4SDG, и направлена на содействие участию частного сектора в достижении целей Программы устойчивого развития-2030. Проект финансируется Региональным бюро ПРООН по инвестиционным фондам для Европы и Центральной Азии.
Дополнительную информацию можно получить здесь.
 
В целях поддержки этих мероприятий компании могут получить доступ к существующим ресурсам в рамках ПРООН Молдова, инициативы «Участие частного сектора в достижении целей устойчивого развития» (PSE4SDG), контактное лицо:
Думитру Василеску, менеджер проекта ПРООН, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , либо связаться с ODIMM, контактное лицо Людмила Стихи, ODIMM, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
 
Желаем вам приятного путешествия по изучению возможностей ODD!
 
2 Aprecierea premiului ODD: deblocarea oportunităților de afaceri pentru a accelera creșterea durabilă și inclusive accelerate, Comisia de Business și Dezvoltare, ianuarie 2017
                                                                
 
Timp de 8 ani ODIMM împreună cu partenerii autohtoni realizează Concursul Național „IMM – model de responsabilitate socială corporativă”.  Scopul principal al concursului este promovarea conceptului de RSC și motivarea întreprinzătorilor autohtoni pentru implicarea activă în realizarea acțiunilor de responsabilitate socială pe patru principii strategice precum: responsabilitatea față de angajați, mediu, piață și comunitate.
 
Întru determinarea gradului de percepere de către antreprenori a necesității activităților de RSC, și a disponibilității de a se implica activ în realizarea acestora la nivel local, în perioada lunii iulie 2017 ODIMM a organizat o cercetare on-line.
Principalele constatări identificate în rezultatul studiului:
 
1. Pentru 92% din antreprenorii chestionați, conceptul de RSC este unul cunoscut la nivel general, însă doar 33% dintre aceștia realizează activități în domeniul respectiv. Conform rezultatelor studiului, preocuparea pentru aceste activități nu depinde nici de  forma organizatorico-juridicănică de domeniile de activitate ale întreprinderii. Cel mai important factor motivator îl reprezintă, conform analizei,  dorința antreprenorului și deschiderea acestuia pentru astfel de acțiuni.
 
Ponderea întreprinzătorilor preocupați pentru activități de RSC și forma organizatorico-juridică
1
 
2. Realizarea activităților de RSC se poate face prin diverse metode. Printre cele mai eficiente pentru Republica Moldova, antreprenorii au indicat că ar fi ajutorul direct și activitatea de voluntariat.
 
Cele mai eficiente metode de realizare a acțiunilor de responsabilitate socială pentru RM (număr de răspunsuri) 
 2a
 
Totodată,cele mai frecvente activități realizate de către antreprenori în domeniul RSC s-au constatat a fi suport la dezvoltarea comunității și activitățile pentru angajații întreprinderilor, ambele activități încadrându-se în grupa metodelor directe de suport.
 
Activitățile de RSC realizate de către antreprenorii intervievați (număr de răspunsuri)
 3
 
3. Vârsta antreprenorului cât și durata de activitate a întreprinderii influențează predispunerea spre realizarea activităților de RSC. Conform rezultatelor studiului 50% din întreprinzătorii cu vârsta de peste 45 de ani au menționat că realizează activități de RSC versus 21% din cei cu vârsta cuprinsă între  18-44 de ani. De asemenea, companiile care au o vârstă de până la 5 ani desfășoară într-o măsurămai mică activități de RSC – doar 18%, însă în companiile care activează pe piață mai  mult de 5 ani acest indicator se ridică până la 65 %. Este o situație obiectivă deoarece în primii ani de viață întreprinderea își concentrează eforturile pe găsirea nișei pe piață și întărirea pozițiilor sale  în raport cu competitorii. 
4. Mărimea companiei după numărul de angajați are o influență sporită asupra deciziei de a realiza sau nu activități de RSC. Astfel întreprinderile mici sunt mai active în realizarea acestor activități comparativ  cu micro întreprinderile intervievate. Această situație indică clar că activitățile de RSC necesită disponibilitatea de resurse financiare, ceea ce în cadrul micro întreprinderilor este mai dificil de a identifica;
5. Cele mai frecvente motive, după părerea respondenților,  care fac ca companiile din Republica Moldova să nu poată sau să nu dorească să realizeze activități RSC sunt – ”Lipsa fondurilor necesare”- 40,2% din răspunsuri și ”Lipsa de cunoștințe în domeniu RSC” - 19,4 % din răspunsuri. Un procent foarte mic de respondenți consideră că activitatea de RSC nu este eficientă - doar 3% .
6. În același timp antreprenorii sunt conștienți că realizarea activităților de RSC reprezintă acțiuni importante pentru dezvoltarea durabilă a companiei fiind influențate de un spectru variat de factori dependenți și independenți.
 
Factori care influențează   realizarea acțiunilor de responsabilitate socială corporativă? (Numărul de răspunsuri)
 4
 
7. Printre cele mai recunoscute și active companii din RM în domeniul activităților de RSC antreprenorii au menționat  Orange, Moldcell,  Coca-Cola, Gaz Natural Fenosa, Moldova Agroindbank, Efes Vitanta Moldova Brewery. Toate sunt companii mari, preponderent cu capital străin și cu o cultură de durată în domeniul activităților de RSC. Cu regret nu au fost identificate de către respondenți IMM autohtone care sunt active în acest domeniu. 
 
În concluzie: 
Rezultatele studiului vin să confirme rolul și importanța activităților de responsabilitate socială corporativă atât pentru dezvoltarea durabilă a întreprinderii cât și pentru comunitate;
Deși este un concept cunoscut, ponderea întreprinderilor mici și mijlocii preocupate de activitățile de RSC rămâne a fi una destul de mică din mai multe motive;
Lipsa dependențelor dintre  perioada și  domeniile de activitate a companiei, cu realizarea acțiunilor de RSC confirmă că principalul factor motivator îl reprezintă personalitatea antreprenorului și dorința de lui de a fi activ în acest domeniu;
Nivelul redus de cunoaștere a metodelor și acțiunilor de RSC de către antreprenori confirmă necesitatea realizării în continuare a concursului inițiat de ODIMM  „IMM – model de responsabilitate socială corporativă”. Prin intermediul acestui instrument ODIMM va continua promovarea bunelor practici și sporirea nivelului de cunoaștere de către părțile interesate (antreprenori, APL, societatea civilă etc.) a conceptului de RSC și implicarea activă în acțiunile specifice.
 
Demografia participanților la studiu
La studiu au participat 64 de antreprenori, inclusiv 41% femei.
Distribuția antreprenorilor după vârstă(%)
 5
 
Distribuția conform poziției în întreprindere a respondenților(%)
 6
 
Distribuția după numărul angajaților(%)
 7
 
Distribuția după domeniile de activitate(număr)
 8
 
Autor: Stihi Liudmila,
Dr., șef direcție Analiză, Instruire, Inovare din cadrul ODIMM
fgc blue finalAccesul la finanțare este unul dintre impedimentele principale pentru dezvoltarea firmelor mici și mijlocii din Republica Moldova. Majoritatea antreprenorilor autohtoni, care au nevoie de bani pentru a-și susține activitatea curentă sau pentru investiții care să le ajute la dezvoltarea și creșterea afacerilor, se orientează spre creditul bancar ca sursă de finanțare. În teorie lucrurile stau bine. Însă în practică, IMM-urile întâlnesc multe impedimente în procesul de contractare a creditelor. Un colac de salvare pentru antreprenorii, care nu reuşesc să convingă instituţiile financiare privind viabilitatea afacerilor este Fondul de stat de garantarea creditelor (FGC), gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).  
 
Pentru întreprinderile care nu dețin suficient gaj și pot rata șansa de a obține un împrumut bancar, Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) are posibilitatea de a garanta până la 70 la sută din valoarea creditului. Schema de acordare a garanțiilor financiare este următoarea: antreprenorul care dorește să beneficieze de garanții oferite de FGC va trebui să meargă la una din cele 7 bănci partenere pentru a negocia condițiile procedurii de creditare, după care ODIMM oferă o garanție financiară pentru diferența negociată de gaj. Garanția financiară este oferită pentru maxim 5 ani.
 
Atât în Republica Moldova, cât și în alte state, așa cum demonstrează practica internațională, garanțiile de creditare presupun și anumite costuri. ODIMM a simplificat procedura de solicitare a garanţiei, oferind IMM-urilor acces mai rapid la finanţare, reducând costurile de garantare de la 2% la 0,5% anual. 
 
Vlad Mantaluța, șeful Fondului de Garantare a Creditelor, susține, că pentru perfectarea unui contract de gaj/ipotecă agentul economic suportă cheltuieli de evaluare, notariale, de asigurare etc, care de multe ori sunt cu mult mai mari decât costul garanției financiare. Prin urmare, dacă substituim aceste cheltuieli, costul garanției oferite de ODIMM nu majorează finanțarea, iar acest lucru este un argument în plus ca reprezentanții ÎMM-uri să opteze anume pentru această garanție oferită de stat.
fgc blue finalДоступ к финансированию является одним из главных препятствий на пути развития малого и среднего бизнеса в Молдове. Большинство местных предпринимателей, которым нужны деньги для поддержания текущей деятельности или инвестиций, с тем, чтобы  развить и укрупнить бизнес, ориентируются на банковские кредиты как источник финансирования. В теории всё хорошо. Но на практике малый и средний бизнес сталкиваются с многочисленными препятствиями в процессе кредитования. Спасательным кругом для предпринимателей, который помогает убедить финансовые институты в жизнеспособности их бизнеса, является Государственный фонд гарантирования кредитов (FGC, ФГК), управляемый Организацией по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM).
 
Для предприятий, которые не имеют достаточного обеспечения и могут упустить свой шанс получить кредит в банке, фонд может гарантировать до 70 % от суммы кредита. Схема предоставления финансовых гарантий заключается в следующем: предприниматель, которому нужно обеспечение кредита в одном из семи коммерческих банков – партнёров FGC, в процессе переговоров прибегает к помощи  ODIMM. И может получить от Фонда гарантирования кредитов поручительство. Такое финансовое обеспечение предоставляется на срок до пяти лет.
 
И в Молдове, и других странах, как показывает международная практика, выдача кредитных гарантий связана с определёнными затратами. ODIMM упростила процедуру предоставления гарантий, что обеспечило не только более быстрый доступ МСП к финансированию, но и снижение затрат на гарантию от 2% до 0,5% в год.
 
Влад Манталуца, глава Фонда гарантирования кредитов, подчёркивает, что для заключения договора залога/ипотеки экономический субъект берёт на себя расходы по оценке, оплату нотариуса, страхование и т.д., которые зачастую намного выше, чем стоимость финансовых гарантий. Поэтому, если сопоставить все эти расходы, стоимость гарантий, предоставляемых ODIMM, является дополнительным аргументом, из-за чего представители малого и среднего бизнеса выбирают эту услугу, предоставляемую государством.
 
Кроме того, начиная с 2013 года, предлагается финансовая гарантия для компаний-экспортёров. С 2016 года её максимальная сумма составляет 5 млн леев, с уровнем покрытия 50% от суммы кредита. На протяжении многих лет этот механизм продемонстрировал функциональность и жизнеспособность, и предприниматели имели возможность убедиться в том, что он является эффективным инструментом для развития бизнеса.
 
С начала этого года ODIMM через ФГК предоставила 42 финансовые гарантии на сумму 25 миллионов леев, которые привлекли инвестиции на сумму более 106 миллионов леев. Анализ воздействия показывает, что каждый лей, предоставленный в качестве обеспечения, позволяет привлечь инвестиции в размере 5 леев.
 
Кредиты, обеспеченные ODIMM, улучшили производственные мощности в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, переработке древесины, сфере услуг, строительстве и т.д. Одновременно следует отметить их благотворное влияние на создание новых рабочих мест, рост товарооборота, увеличение отчислений в государственный бюджет.
RSC finÎn condițiile actuale o afacere de succes nu se mai raportează doar la ecuația vânzări-profit, acțiunile fiind mai largi și mai variate, una dintre acestea este Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC).
 
Banca Mondială vede în responsabilitatea socială a companiei un angajament al întreprinderii faţă de stakeholderi (părți interesate) şi totodată un instrument prin care poate fi îmbunătăţită situaţia comunităţilor locale în care compania îşi desfăşoară activitatea.
 
Uniunea Europeană este şi ea interesată de dezvoltarea şi implementarea conceptului de RSC,care este parte a strategiei Europa 2020 pentru o creştere economică sustenabilă. În viziunea Comisiei Europene, RSC reprezintă „un concept prin care companiile integrează voluntar, din proprie iniţiativă, preocupările faţă de mediu şi cele sociale în operaţiunile lor de afaceri şi în interacţiunile lor cu stakeholderii”.
 
RSC se caracterizează prin antreprenoriat responsabil, voluntar, ce aduce beneficii angajaților, grupurilor social vulnerabile, întregii societăți, mediului, etc. Modelul RSC constă dintr-o serie de politici de business ce sunt orientate spre crearea unui echilibru dintre bunăstarea societăţii și obiectivele stabilite de companie. Principiile implicite ale acestui concept au un caracter continuu și un impact social de lungă durată. 
 
De ce este importantă activitatea de RSC? Mai multe studii constată că există o legătură directă între gradul de dezvoltare al unei țări și importanța care se acorda eticii în afaceri. Imaginea unei companii depinde nu numai de indicatorii economico-financiari, de calitatea produselor, de locurile noi create, dar mai este influenţată considerabil de modul prin care compania este văzută de societate care își formează anumite aşteptări, cum îşi realizează activitatea, cum își consumă resursele naturale, cum utilizează munca angajaţilor, ce impact are businessul asupra dezvoltării comunităţii, etc. 
 
Care sunt avantajele politicii RSC pentru IMM: mai mare satisfacţie şi loialitate a clienţilor; motivaţie şi loialitate a angajaţilor,bună promovare; bună poziţionare pe piaţă; relaţionare cu partenerii de afaceri interni și externi, cu autorităţile locale; utilizarea mai eficientă a resurselor umane şi de producţie. În ultimă instanță, RSC este o modalitate prin care businessul interacționează cu societatea. Literatura de specialitate identifică trei modele principale de interacţiune a businessului cu societatea: filantropia, voluntariatul și RSC. Adesea businessul se limitează doar la primele 2 modele și nu consideră oportun de a merge pe calea activității de RSC: filantropie și voluntariat.
 
Modelul de filantropie include totalitatea activităţilor ce implică un ajutor material acordat benevol și necondiţionat de către companie unor categorii sociale sau organizaţii nevoiașe. Voluntariatul, dacă e făcut la nivel de companie este și el parte componentă a activităților filantropice, întrucât în acest caz compania investește resurse umane și de timp în beneficiul comunității. Această formă de filantropie este una clasică și frecvent întâlnită în Moldova.
 
RSC este un concept recent apărut şi în terminologia şi practica folosită de întreprinderile din Republica Moldova, ultimii ani fiind marcați de creșterea conștiinței companiilor privind rolul lor în dezvoltarea socială. Constituirea rețelei Pactului Global Moldova (PGM), precum și creșterea numărului de companii ce au aderat la PGM, inclusiv și ODIMM, este o dovadă în acest sens. Totodată, majoritatea întreprinzătorilor nu înţeleg încă ce presupune de fapt RSC,  și nu sesizează integrarea în practica curentă a acestor principii şi valori şi nici nu conştientizează beneficiile pe care le poate aduce companiei.
 
Începând cu anul 2010 ODIMM organizează anual Concursul național “IMM-model de Responsabilitate Social Corporativă”, cu scopul promovării acestui concept în rândul antreprenorilor și diseminării celor mai bune practici realizate de către ei. Pe parcursul realizării acestui concurs, au fost depuse peste 85 de formulare de participare și premiați circa 29 de IMM-uri care realizează activități de RSC pe 4 principii distincte: responsabilitatea față de mediu, angajați, societate și parteneri.
 
Apreciem enorm activitățile realizate de acești întreprinzători și aportul adus la dezvoltarea comunității în care activează.
 
Ceea ce ne dorim, inclusiv prin acest concurs, este ca pentru cât mai  multe  IMM-uri principiile de RSC să devină o filozofie a businessului pe care îl gestionează.  
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE