Top logo

Programul de "Creștere și Internaționalizare a ÎMM"

Pilonul I de acordare a suportului prevede oferirea granturilor prin schema de Business voucher ÎMM pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a afacerii.

Valoarea Business voucherului, integral finanțat din cadrul Programului, va constitui 50 000 lei.

În cazul în care activitatea propusă de companie necesită finanțare adițională, beneficiarii pot obține un Business voucher suplimentar, în sumă de maxim 50 000 lei, cu o contribuție proprie de 40% din valoarea Business voucher fără TVA.

Business Voucherul pot fi fi utilizat pentru achiziționarea următoarelor servicii

Dezvoltarea imaginii corporative sau de produs:

 • design de brandbook: dezvoltare de concept, logo, set materiale promoționale printabile, variații ale logoului;
 • design de ambalaj, etichetă, cărți de vizită;
 • creare și dezvoltare site/pagină web, landing page, magazin on-line, chat bot;
 • elaborare spot video de promovare și prezentare al produsului/serviciului;
 • asistență în marketing și promovare (online).

Servicii de consultanță, asistență și reprezentare cu privire la înregistrarea națională și internațională a drepturilor de proprietate intelectuală (mărci, brevete de invenții, design industrial, drepturi de autor etc.).

Elaborarea și integrarea sistemelor informaționale computerizate financiare, de management sau de producere:

 • proiectare asistată de calculator (CAD);
 • producție asistată de calculator (CAM);
 • sistem informațional de management financiar și control intern 1C;
 • sistem CRM (Sistem de Management al Relațiilor cu Clienții);
 • sistem ERP (Sistem de Planificare a Resurselor Întreprinderii).

Servicii de consultanță în Implementarea standardelor internaționale de management al calității (ISO, HACCP, ECO Label).

Instruirea angajaților și dezvoltarea organizațională internă;

Servicii de consultanță privind reorganizarea proceselor de producere și etichetarea produsului finit;

Elaborarea planului strategic de dezvoltare, setarea obiectivelor și acțiunilor de extindere;

Stabilirea procesului logistic și pregătirea documentelor de export

Business Voucherul poate fi accesat de întreprinderile care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:
 1. întreprinderea este înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali din Republica Moldova;
 2. activează pe piață de cel puțin 2 ani, perioadă în care demonstrează o creștere continuă a cifrei de afaceri (cu excepția anilor în care au fost perioade declarate stare de urgență conform Legii nr. 212-XV din 24.06.2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război);
 3. planifică să se extindă pe noi piețe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova;
 4. domeniul de activitate al întreprinderii cu care se aplică la program este practicat de cel puțin 12 luni;
 5. activitățile principale ale solicitanților sunt strâns legate de activitățile pentru care este depus dosarul în cadrul concursului de Granturi sau Business voucher;
 6. la data aplicării nu sunt înregistrate restanțe față de bugetul public național.

Aplicarea la Pilonul I al Programului, se efectuează prin completarea Cererii de finanțare în versiune electronică pe pagina web oficială a ODIMM

Pentru a face cunoștință și a putea completa operativ Cererea de finanțare este disponibilă versiunea.doc

La cerere vor fi anexate copiile scanate ale următoarelor acte:

 • Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu actualitate de cel mult 3 luni în momentul depunerii);
 • Buletinul de identitate al administratorului;
 • Situațiile financiare pentru ultimul an de activitate, prezentate la BNS, inclusiv Nota explicativă;
 • Licențe și autorizații existente la întreprindere (după caz);
 • Declarația pe propria răspundere privind beneficierea de ajutoare de stat din contul altor Programe de suport;Descarcă
 • Declarația pe propria răspundere privind lipsa restanțelor față de bugetul public național, pe ultima perioadă fiscală; Descarcă
 • Acte ce confirmă dreptul de deținător legal asupra bunurilor imobile unde se desfășoară activitatea economică; (Ex: Contract de vânzare – cumpărare, Contract de locațiune, Contract de arendă, Contract de comodat, Contract de donație, Titlu de Proprietate / Extras din Registrul Bunurilor Imobile, etc.);
 • Oferte de preț;
 • Alte acte, în dependență de specificul afacerii.

După expedierea cu succes a setului de acte va fi generat automat un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care va ajunge la adresa de e-mail a solicitantului cu un număr de înregistrare unic.

Adresa de e-mail indicată în aplicație va fi utilizată de către ODIMM pentru comunicarea în raport cu ÎMM aplicantă în procesul de înregistrare, analiză, precum și anunțarea rezultatului concursului.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta:

Tel: 022-22-55-45

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1. Procesul de evaluare a Cererii de finanțare include 2 etape după cum urmează:
  • Etapa I - Evaluarea ÎMM aplicante conform criteriilor de eligibilitate, și întocmirea fișei de examinare;
  • Etapa II - Evaluarea de către Comitetul intern a dosarelor pentru accesarea suportului de către ÎMM.
 2. În termen de 30 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de aplicare, UIP va verifica dacă setul de acte este complet și va nota în fișa de examinare constatările privind:
  • corespunderea criteriilor de eligibilitate conform prevederilor punctului 11;
  • necesitățile de suport invocate în cererea de finanțare sunt.

  Dacă se constată anumite erori comise în procesul de aplicare, antreprenorul va fi înștiințat despre necesitatea înlăturării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul comunicării, cu riscul de a fi respinsă aplicația pentru depășirea termenului.

 3. După întocmirea dosarului întreprinderii, UIP transmite (după caz) expertului independent dosarul împreună cu fișa de evaluare, iar ulterior, împreună cu concluzia expertului spre examinare membrilor Comitetului intern de evaluare.
 4. La evaluarea dosarelor pentru accesarea suportului se va ține cont de următoarele criterii:
  • corelarea între obiectivele enunțate în cererea de finanțare, rezultatele scontate și bugetul propus;
  • sustenabilitatea afacerii;
  • introducerea inovațiilor în procesele tehnologice;
  • dinamica indicatorilor economico-financiari ai companiei în ultimii doi ani de activitate;
  • planificarea creșterii cifrei de afaceri și a profitabilității;
  • potențialul de majorare a exporturilor, extindere pe noi piete, internaționalizare;
  • intenția, pregătirea pentru implementarea standardelor și/sau certificatelor internaționale;
  • menținerea, crearea de noi locuri de muncă și majorarea salariului mediu pe companie.
 5. În cazul în care vor fi înregistrate mai multe solicitări de acordare a suportului prin intermediul Programului care vor depăși bugetul prevăzut, prioritate se va acorda ÎMM care:
  • introduc elemente inovative în procesul de producere;
  • diversifică produsele/serviciile, în special, în cazul în care acestea au potențial de export.
 6. Solicitările de suport din partea IMM prin intermediul Pilonului I vor fi finanțate în limita resurselor financiare disponibile, celelalte vor fi trecute în lista de așteptare.
 7. Motive de respingere a dosarului:
  • necorespunderea criteriilor de eligibilitate;
  • necesitățile de suport solicitate în cererea de finanțare nu sînt;
  • neacumularea punctajului minim necesar conform grilei de evaluare;
  • completarea incorectă și incompletă a cererii de finanțare;
  • neprezentarea setului complet de acte în termenii stabiliți;
  • furnizarea actelor și declarațiilor vădit false care nu corespund realității;
  • necorespunderea serviciilor de dezvoltare a afacerii obiectivelor pentru care se solicită suportul financiar.
 1. Achiziția serviciilor de dezvoltare a afacerii se realizează de către antreprenor, urmare semnării contractului de finanțare nerambursabilă cu ODIMM.
 2. Procedura de achiziție se desfășoară public, transparent și echitabil, antreprenorul respectând următoarele :
  • va identifica potențialii prestatori de servicii;
  • va transmite invitația solicitării ofertei de preț prestatorilor de servicii identificați;
  • va recepționa și analiza ofertele;
  • va selecta prestatorul de servicii cu cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic.
 3. Criteriile minime de calificare și selectare a prestatorilor de servicii:
  • prestatorul de servicii are o experiență de cel putin 1 an în domeniul prestării serviciilor de dezvoltare a afacerilor;
  • cel puțin un contract prestat pe serviciul solicitat de ÎMM contractantă;
  • nu este în conflict de interese vis-a-vis de IMM contractantă;
  • nu se află în situația de incapacitate de a-și onora obligațiile în interesul beneficiarului.
 4. Urmare evaluării și selectării ofertei câștigătoare, antreprenorul va perfecta Procesul-verbal privind procedura de achiziții conform modelului-tip oferit de ODIMM și îl va transmite către ODIMM împreună cu trei oferte de preț.
 5. ODIMM poate solicita documente suplimentare privind procedura de achiziții desfășurată.
 6. În cazul constatării încalcarilor privind desfășurarea procedurii de achiziție ODIMM va respinge aprobarea Procesului-verbal. În acest caz compania va desfășura o procedură de achiziție nouă.
 7. În cazul aprobării ofertei câștigătoare de către ODIMM, antreprenorul perfectează contractul trilateral în baza modelului-tip oferit de ODIMM.
 8. Contractul trilateral urmează a fi semnat între antreprenor, prestator de servicii și ODIMM.

În cadrul acestei etape, ÎMM pot beneficia de suport financiar nerambursabil pentru dezvoltarea productivității și competitivității afacerii.

Valoarea suportului solicitat va constitui de la 250 000 lei pâna la 2 000 000 lei, care va constitui maxim 50% din valoarea proiectului investițional fără TVA.

Cheltuielile eligibile în cadrul schemei de „Grant”sânt:
 • achiziționarea imobilizărilor corporale (echipamente, mașini, utilaje, instalații);
 • achiziționarea imobilizărilor necorporale (înregistrarea și valorificarea drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, achiziționarea obiectelor de proprietate intelectuală, procurarea francizelor, licențelor, software), care vor constitui maximum 50% din suma finantării nerambursabile;
 • achiziționarea materiilor prime și a materialelor necesare procesului de producere, care vor constitui maximum 10% din suma finanțării nerambursabile și maximum 10% din contribuția proprie care este egală cu suma finanțării nerambursabile solicitată de la ODIMM;
 • achiziționarea bunurilor imobile comerciale destinate proceselor de producere, date în exploatare, va constitui maximum 20% din suma finanțării nerambursabile și maximum 20% din contribuția proprie care este egală cu suma finanțării nerambursabile solicitată de la ODIMM;
 • Pentru contribuția proprie care depășește valoarea finanțării nerambursabile solicitată de la ODIMM, nu se aplică plafon asupra cheltuielilor eligibile.

Pot fi acceptate ca investiție în cadrul Pilonului II bunurile achiziționate în perioada cuprinsă după depunerea dosarului la Program.

Suport financiar prin schema de Grant nu va acoperi:
 • împrumuturi și provizioane pentru pierderi și datorii;
 • dobanzi datorate;
 • amenzi, penalități financiare și cheltuieli de judecată;
 • active finanțate și servicii acoperite sau co-finanțate de alte programe/proiecte de asistență;
 • pierderi la schimb valutar;
 • achiziții efectuate înainte de depunerea dosarului;
 • cheltuieli de amortizare;
 • cheltuieli de transport;
 • cheltuieli pentru taxe vamale și serviciilor de brokeraj;
 • cheltuieli pentru plățile salariale și arendă/chirie;
 • cheltuieli cu privire la impozite, inclusiv TVA;
 • consumabile, servicii de administrare/menținere/intreținere;
 • costuri pentru lucrări de manopera, servicii de instalare;
 • costuri de leasing
 • plăți efectuate în numerar;
 • procurarea unităților de transport;
 • procurarea materialelor de construcție;
 • achiziționarea imobilizărilor corporale de mana a doua.
Grantul poate fi accesat de întreprinderile care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:
 1. întreprinderea este înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali din Republica Moldova;
  • Întreprindere individuală;
  • Societate cu răspundere limitată;
  • Cooperativă de producţie;
  • Societate pe acțiuni;
  • Cooperativă de întreprinzător;
  • Societate în comandită;
  • Societate în nume colectiv

  NB! Gospodăriile țărănești nu sînt eligible

 2. activează pe piață de cel puțin 2 ani, perioadă în care demonstrează o creștere continuă a cifrei de afaceri (cu excepția anilor în care au fost perioade declarate stare de urgență conform Legii nr. 212-XV din 24.06.2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război);
 3. planifică să se extindă pe noi piețe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova;
 4. domeniul de activitate al întreprinderii cu care se aplică la program este practicat de cel puțin 12 luni;
 5. activitățile principale ale solicitanților sînt strâns legate de activitățile pentru care este depus dosarul în cadrul concursului de Granturi ;
 6. la data aplicării nu sînt înregistrate restanțe față de bugetul public național.

Aplicarea la Pilonul II al Programului, se efectuează după cum urmează:


Aplicarea la Pilonul II al Programului, se efectueaza prin completarea Notei de concept în versiune electronică pe pagina web oficială a ODIMM

Pentru a face cunoștință și a putea completa operativ Cererea de finanțare este disponibilă versiunea .doc

La Nota de concept vor fi anexate copiile scanate ale următoarelor acte:
 • Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu actualitate de cel mult 3 luni înainte de momentul depunerii);
 • Buletinul de identitate al administratorului;
 • Situațiile financiare pentru ultimul an de activitate, prezentate la BNS, inclusiv Nota explicativă
 • Acte ce confirmă dreptul de deținător legal asupra bunurilor imobile unde se desfășoară;
 • Activitatea economică; (Ex: Contract de vânzare – cumpărare, Contract de locațiune, Contract de arendă, Contract de comodat, Contract de donație, Titlu de Proprietate / Extras din Registrul Bunurilor Imobile, etc.);
 • Alte acte, în dependență de specificul afacerii sau obiectul proiectului investițional (Ex: proiect tehnic, deviz de cheltuieli, contracte, inclusiv contract de intenție cu partenerii externi, furnizorii, etc.)

După expedierea cu succes a setului de acte va fi generat automat un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care va ajunge la adresa de e-mail a solicitantului cu un numar de înregistrare unic.

Adresa de e-mail indicata în aplicație va fi utilizată de catre ODIMM pentru comunicarea în raport cu ÎMM aplicantă în procesul de înregistrare, analiză, precum și anuntarea rezultatului concursului.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta:

Tel: 022-22-55-45

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Companiile care vor fi selectate urmare analizei Notei de concept vor fi invitate să completeze Nota de concept cu itemi care vor descrie Proiectul investițional și vor anexa suplimentar copiile scanate ale următoarelor acte:

 • Declarația pe propria răspundere privind beneficierea de ajutoare de stat din contul altor Programe de suport; Descarcă
 • Declarația pe propria răspundere privind lipsa restanțelor față de bugetul public național, pe ultima perioadă fiscală; Descarcă
 • Oferte de preț pentru bunurile valoarea cărora depășește 100 mii lei;
 • Studiu de piață;
 • Licențe și autorizații existente la întreprindere (după caz).

După expedierea cu succes a setului de acte va fi generat automat un mesaj de confirmare a efectuarii înregistrarii, mesaj care va ajunge la adresa de e-mail a solicitantului cu un numar de înregistrare unic.

 1. Procesul de evaluare a dosarelor include 4 etape după cum urmează:
  • Etapa I - Evaluarea ÎMM aplicante conform criteriilor de eligibilitate și întocmirea fișei de examinare;
  • Etapa II - Analiza Notei de concept a proiectului investițional conform prioritatilor Programului;
  • Etapa III - Desfășurarea interviului (prezentarea proiectului investițional);
  • Etapa IV - Evaluarea viabilității proiectului investițional.
 2. Etapa I - În termen de 30 zile de la încheierea perioadei de aplicare, UIP va verifica dacă setul de acte este complet și va completa fisa de examinare a întreprinderii în care va nota constatările privind:
  • corespunderea criteriilor de eligibilitate conform prevederilor punctului 11;
  • necesitățile de suport invocate în Nota de concept sînt eligibile.
  • Dacă se constată anumite erori comise în procesul de aplicare, antreprenorul va fi înștiințat despre necesitatea înlăturării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul comunicării, cu riscul de a fi respinsă aplicația în cazul depășirii termenului.
 3. Etapa II - După întocmirea dosarului și a fișei de examinare, Comitetul intern de evaluare va analiza Nota de concept conform urmatoarelor criterii:
  • genul de activitate cu care se aplică la program face parte din sectoarele cu impact semnificativ asupra cresterii economice a Republicii Moldova care utilizează atragerea investițiilor ca factor de competitivitate în penetrarea pietelor internaționale;
  • contribuța proiectului investițional la realizarea obiectivelor programului;
  • relevanța proiectului de internațonalizare în raport cu activitatea companiei;
  • potențialul de majorare a exporturilor, extindere pe noi piețe și internationalizare;
  • dinamica indicatorilor economico-financiari ai companiei în ultimii doi ani de activitate.
 4. Etapa III - Companiile care au fost selectate la Etapa II, vor fi invitate la interviu pentru a prezenta proiectul investițional Comitetului intern de evaluare și expertilor independenti (dupa caz). Această etapă are ca scop evaluarea capacitaților solicitanților de a realiza proiectul, analiza experienței acestora în domeniu, precum și motivarea realizării proiectului
 5. Companiile care au acumulat punctajul minim necesar, vor primi recomandări (după caz) privind dezvoltarea proiectului investițional, precum și ajustarea actelor depuse, în termen de 10 zile lucrătoare.
 6. După întocmirea dosarului întreprinderii, UIP transmite expertului independent dosarul împreună cu fișa de evaluare, iar ulterior, împreuna cu concluzia/evaluarea expertului transmite spre examinare membrilor Comitetului intern de evaluare.
 7. Etapa IV reprezinta evaluarea finală a Proiectelor investiționale conform urmatoarelor criterii:
  • corelarea între obiectivele proiectului, rezultatele scontate si bugetul propus;
  • fezabilitatea pieței;
  • sustenabilitatea proiectului investițional în cadrul afacerii;
  • potențialul de creștere a competitivității;
  • întroducerea inovațiilor în procesele tehnologice;
  • creșterea cifrei de afaceri și a profitabilității planificate;
  • potențialul de majorare a exporturilor, extindere pe noi piețe;
  • intenția, pregătirea pentru implementarea standardelor și/sau certificatelor internaționale;
  • menținerea, crearea de noi locuri de muncă și majorarea salariului mediu pe companie.
 8. În cazul în care vor fi înregistrate mai multe solicitări de acordare a suportului prin intermediul Programului care vor depăși bugetul prevăzut, prioritate se va acorda ÎMM care:
  • introduc elemente inovative în procesul de producere;
  • diversifică produsele/serviciile, în special, în cazul în care acestea substituie importurile sau au potențial de export.
 9. Dacă solicitarile de suport din partea IMM prin intermediul Pilonului II vor depasi bugetul prevazut urmare aplicării prevederilor punctului anterior, atunci acestea vor fi trecute in lista de așteptare pînă la identificarea noilor alocații financiare.
 10. Motive de respingere a dosarului:
  • necorespunderea criteriilor de eligibilitate;
  • necesitățile de suport solicitate in Proiectul investitional nu sînt eligibile;
  • neacumularea punctajului minim necesar conform grilei de evaluare;
  • completarea incorectă și incompletă a Proiectului investițional;
  • solicitantul a furnizat date și declarații vădit false care nu corespund realității;
  • proiectul investițional nu este viabil;
  • articolele de investiții nu corespund obiectivelor implementării proiectului investițional.

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

logofooter

 • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 23.09.2021.

Soluție

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!